onsdag 29. august 2018

Nr. 55: Jan Hanvold, Visjon Norge og andre som forfører og bedrar har meget gode kår fremover hva Guds ord sier da mange falske profeter skal oppstå og føre mange, ikke få, vill!

Nr. 55:
Jan Hanvold, Visjon Norge og andre som forfører og bedrar har meget gode kår fremover hva Guds ord sier da mange falske profeter skal oppstå og føre mange, ikke få, vill!

Jeg har alltid «forsvart» Jan Hanvold, Visjon Norge og andre som Pinse Karismatikere som jeg er dypt uenig i. En som jeg også «forsvarer» er Kenneth Copeland, han ser ut etter mine begreper som en demon. Men det er akkurat slike Jesus selv sa skulle det komme mange, ikke få av. Og de skulle forføre mange, ikke få.

Bilde av den falske profeten fra USA Kenneth Copeland. Legg merke til bilde at det er som å se Satan selv, det er alle demonene som står bak ham og som bor i ham som kommer frem her.Matt. 24. 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill. 12 Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste.

Lukas 18. 8 Jeg sier eder at han skal skynde sig å hjelpe dem til deres rett. Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?

2 Tim. 3. 1. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.

4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.

2. Tess. 2. 9 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

2 Pet. 2. 1. Men det opstod også falske profeter blandt folket, likesom det og blandt eder skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse, idet de endog nekter den Herre som kjøpte dem, og fører over sig selv en brå fortapelse. 2 Og mange skal følge dem efter i deres skamløshet, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet, 3 og av havesyke skal de med opdiktede ord utnytte eder til sin vinning. Men dommen over dem er fra gammel tid ikke ørkesløs, og deres fortapelse sover ikke.

1 Joh.b. 4. 1. I elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden.

Ap.gj. 20. 29 Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden; 30 ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter seg. (sitat slutt).

Endetidsbildet faller på plass!

Jeg vet ikke til fulle hvorfor så mange – selv «gode» kristne – blir forført. Men når vi hører, og tror. At vi ikke skal dømme, mene noe etc. om og om igjen. Da tror en løgnen fremfor sannheten. Skriften sier at den åndelige dømmer alt, og skal også dømme engler. Da må det å dømme eller å bedømme være veldig viktig? Ja, det er akkurat det det er.

Her sier skriften at vi som troende skal dømme engler: 1Kor 6:2 Eller vet I ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom verden blir dømt ved eder, er I da uverdige til å dømme i de ringeste saker? 3 Vet I ikke at vi skal dømme engler? hvor meget mere da i timelige ting!

Her sier skriften at vi skal dømme alt og det innbefatter alt:

Fil 1:10 forat I må kunne dømme om de forskjellige ting, så I kan være rene og uten anstøt til Kristi dag,

1Kor 5:12 For hvad har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? dømmer ikke også I bare dem som er innenfor?

1Kor 2:15 men den åndelige dømmer alt, men selv dømmes han av ingen;

Hvordan skal vi dømme eller bedømme? Veldig enkelt, men allikevel vanskelig. vi skal vurdere alt på Guds ord og Åndens vitnesbyrd i vårt indre. For å bli stille, istand og evne å dømme og bedømme rett må vi ha en rett, god og dyp forståelse av Guds ord. Dernest være veldig flink, var og istand til å lytte til «stemmen» i vårt indre menneske. Vi må både se, høre og lytte da vi har som troende et nytt menneske i vårt indre sier skriften.

Viktigheten av å sammenligne med Guds ord: Apgj 17:11 Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem.

Viktigheten av å lytte til den indre stemmen: Joh 10:27 Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger mig, Joh 10:16 Jeg har også andre får, som ikke hører til denne sti; også dem skal jeg føre frem, og de skal høre min røst, og det skal bli én hjord, én hyrde. Joh 10:3 For ham lukker dørvokteren op, og fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut. Åp 3:20 Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig. Joh 18:37 Pilatus sa da til ham: Så er du dog konge? Jesus svarte: Du sier det; jeg er konge. Jeg er dertil født og dertil kommet til verden at jeg skal vidne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst.

Dessverre så er vi veldig lite flinke, oppøvd og istand til å lytte, etter hva Gud har å si. Satan har klart å forføre, dulle og lure storparten av kristenheten med en forfeilet kristendom. Der en blir lært opp til å ikke å lytte etter Guds ord og Åndens vitnesbyrd. Satan har vært utrolig flink, strategisk og evnet å radere ut de hjelpemidlene som Gud har gitt oss for at vi skal følge ham og være ham tro!

Satan og hans tanker er vi ikke uvitne om sier Apostelen Paulus.

Dette er en artikkel jeg skrev for noen år siden, utdrag: Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte! Efes. 6. 12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 2. Kor. 2. 10 Den som dere tilgir, tilgir også jeg. Ja, hvis jeg i det hele tatt har noe å tilgi, har jeg for Kristi ansikt tilgitt det for deres skyld, 11 så ikke Satan skal få bedra oss. Hva han har i sinne, det vet vi. Paulus skriver: “Hva han har i sinne (Satan), det vet vi”. Dette skal vi som troende vite og ikke være uvitende og kunnskapsløse om!

10.) Kunnskapsløshet Hosea 4. 6 Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap; fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg dig, så du ikke skal tjene mig som prest; du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn. Å ikke inneha kunnskap kan bli våre åndelige bane. Vi tror at alt ikke går bra eller vi er ikke orientert om at Satan er en slagen fiende. Vi blir rundlurt av Satan. Derfor er bibelundervisning og at vi studerer Guds ord veldig viktig! (sitat slutt).

Sluttkommentar:

Hvordan klarer f.eks. Jan Hanvold og Visjon Norge å la så mange gå på limpinnen og lure mennesker til fortapelsen?

1 Kor. 13. 1. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. 2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.

Når Visjon Norge og Hanvold gjør så mye «godt». Da klarer de å lure så mange i fella. Hanvold er plassert der han er av Satan for å lure og forføre flest mulige. Når han «hjelper» Moldova og andre, så er dette kun et skalkeskjul for alt annet han driver på med. Som vranglære, lever selv i hor og synd etc. Og her lar en seg lure om og om igjen.

Hvorfor støtter så mange Hanvold? Han lever så miserabelt selv at her er det «rom» nok for alle. Når Hanvold lever som han lyster, men «tror» på Jesus. Da kan også de som støtter og følger ham gjøre det samme. Det er et kjempestort selvbedrag alt i sammen, det er ikke mer å si om den saken. Men hvor lenge vil dette holde på? Til Gud sier stopp, eller han lar Antikrist og den falske profet ta over som jeg skriver i mine bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring. Visjon Norge og Hanvold er hva skriften sier skal oppstå og være i endetiden. Derfor er det om å gjøre for de som følger Gud og Lammet å ikke bli distrahert eller motløse av dette. Men rette opp hode da vår forløsning stunder til!

Luk 21:28 Men når dette begynner å skje, da rett eder op og løft eders hoder! for eders forløsning stunder til.

Frelsen har aldri vært nærmere enn nå (Rom 13:11 Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er kommet da vi skal våkne op av søvne; for frelsen er oss nærmere nu enn dengang vi kom til troen.), derfor ikke gi opp kjøre brødre og søstre. Men la oss stå i sammen og gjerne støtt oss både i forbønn og med midler:

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...