mandag 16. november 2020

Nr. 155: Apostel og Visjons Norge grunnlegger Jan Kaare Hanvold skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?

 Nr. 155:

Apostel og Visjons Norge grunnlegger Jan Kaare Hanvold skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?

 

For å skrive og tale imot gjengifte, da i særdeleshet blant forkynnere, kristne sangere og de som er hyrder og leder Guds menighet.

Så har dette vært virkelig et kampområde av dimensjoner.

Bilde av Apostel og profet – falsk sådan – Jan Kaare Hanvold, som er etter Guds ord diskvalifisert til å være en apostel/hyrde i Guds menighet.

Trist, men slik er ståa!

 


http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet


Men la oss prøve å få frem hva Guds ord sier.

Uten å angripe eller løfte noen frem. Bare la skriften avgjøre!

 

Jakob 3. 1. Mine brødre! ikke mange av eder bli lærere, eftersom I vet at vi skal få dess tungere dom!

 

Vi vet at de som skal stå fremme i en synlig tjeneste for Gud og mennesker, har et særskilt ansvar og Gud fordrer egentlig nesten fullkommenhet.

På mange måter kan en si at forkynnere/sangere/hyrder/eldste er Guds «adel».

 

Adelene har privilegier som andre ikke har, men også desto større ansvar.

Adel forplikter heter det seg!!!!!


Gjøre alle mennesker i landet til adelsmennesker, ved å frigjøre sinnene og lutre viljen.

Sitat av Henrik Ibsen

 

Dette er også hva Gud vil, da må de begynne med hyrdene/sangerne/forkynnerne og de som er i ledelsen i Guds menighet.

 

Derfor sier skriften følgende:

 

1 Tim. 3. 1. Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning.  2 Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, duelig til å lære andre, - 6 ikke en nyomvendt, forat han ikke skal bli opblåst og falle i djevelens dom.  7 Men han skal også ha godt vidnesbyrd av dem som er utenfor, forat han ikke skal bli hånet og falle i djevelens snare.  8 Likeså skal menighets-tjenerne være verdige, ikke tvetungede, ikke tilbøielige til megen vin, ikke lystne efter ussel vinning, 9 sådanne som har troens hemmelighet i en ren samvittighet. 10 Også disse skal først prøves; derefter skal de tjene i menigheten, om de er ulastelige.

 

Gud krever nærmest fullkommenhet av sine hyrder og tilsynsmenn, derfor står det bl.a. at han skal være èn kvinnes mann.

Med andre ord, kun vært gift èn gang som en troende.

 

1 Tim. 3. 1. Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning.  2 Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, duelig til å lære andre,

 

Dette har vært normen gjennom hele GT, NT og i det kommende 1000 års riket.

 

Vi leser om at skriften gir et klart vitnesbyrd om presten i den gamle pakt hvordan han skulle leve, som sto i det samme ansvarsforholdet innfor Gud og sine medmennesker som forkynneren og tilsynsmannen står i den nye pakt. 3. Mosebok 21:14: «En enke eller en fraskilt eller en vanæret kvinne eller en skjøge – noe slikt må han ikke gifte seg med. Bare en jomfru av sitt folk skal han ta til hustru».

 

Vi leser at Gud gir det samme vitnesbyrd og krever det samme av Presten under det kommende 1000-årsriket som skal tjene for folket i Jerusalem i Israel, der lov og rett skal gå ut i fra. Esekiel 44:22: «En enke eller en kvinne som hennes mann har skilt seg i fra, skal de ikke ta til hustru, men bare jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta en enke som er enke etter en prest».

Når Skriften er så klar når det gjelder presten i den gamle pakt og under 1000-årsriket, så er den ikke mindre klar når det gjelder under menighetens tidshusholdning, vi som lever under det herligste og største privilegium av alle; «èn kvinnes mann».

 

Jeg er fullstendig klar over at vi alle ikke strekker til.

Vil på ingen som helst måte hovere og se ned på andre.

Dog allikevel, vi må fremholde Guds ord og bibelens lære som normen for oss alle, selv i dag!

Gud har ikke forandret seg, ikke hans ord, ikke bibelens lære, ikke noe er annerledes i dag enn det var før eller vil komme til å bli.

 

2 Tim. 2. 20 Men i et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også kar av tre og ler, og nogen til ære, andre til vanære.

21 Holder da nogen seg ren fra disse, da vil han være et kar til ære, helliget, nyttig for husbonden, rede til all god gjerning.

 

Dette sikter til forkynnelsen/forkynnerne. Vi som kristne blir et og en del av den forkynnelsen og forkynnerne vi låner våre ører til.

Skriften taler om å smelte i sammen med ordet, Guds ord.

Vi smelter i sammen med vranglæren også, derfor blir vi en del og et med de forkynnerne/sangere/formidlere vi lytter våre ører til.

Dette gjelder også sangere/lovsangere/formidlere vi omslutter og tar del i.

 

Ordtaket sier.

«Si meg hvem du omgås, så skal jeg si deg hvem du er,» er et eldgammelt ord­språk. Det skal stamme fra en gresk vismann som levde mer enn 400 år før Kristus. Det finnes i forskjellige varianter. Men stort sett betyr det vel det samme hele tiden.

 

Dette som jeg fokuserer på, er den forkynnelsen og de forkynnerne/sangere/hyrder/eldste vi tar del i, de vil påvirke oss i den ene eller annen retningen. Våre ledere som har en «plattform» tjeneste.

 

Skriften sier kort fortalt følgende. En forkynner som lærer og lever rett.

Som er et kar til ære, for Gud.

Påvirker andre, da spesielt andre troende positivt.

 

2 Kor. 2. 15 For vi er en Kristi vellukt for Gud, blandt dem som blir frelst, og blandt dem som går fortapt, 16 for disse en duft av død til død, for hine en duft av liv til liv. Og hvem er vel duelig til dette? 17 For vi er ikke, som de mange, slike at vi forfalsker Guds ord til egen vinning; men som i renhet, ja som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus.

 

Mens en forkynner/sanger/leder som lever imot Guds vilje, som ikke er et ærens kar. Han påvirker fårene i en negativ retning.

Resultatet blir at noen troende blir et ærens kar, mens andre blir det ikke.

Jeg tror at alle forkynnere og sangere som er gjengiftet som troende er på vei imot fortapelse skal vi tro bibelens ord. Men de fårene som står med disse forkynnerne og hyrdene, om de går fortapt. Det tør og kan ikke jeg si, men deres livsverk står i ferd med å «brenne» opp, og de vil ikke få full lønn.

Med å åpne opp for synd i menigheten, er det bare negative konsekvenser og det fører galt av sted.

 

La meg atter igjen nevne at hyrdene/lærerne/sangere, de som har en tjeneste som går ut på å påvirke/rettlede/formidle skal bli desto strengere dømt.

Skriften sier at den rettferdige blir vanskelig frelst, at forkynnere/sangere som skal bli desto strengere dømt velger å gå imot Guds ord, taler om en streng dom!

 

1 Pet. 4. 18 Og blir den rettferdige vanskelig frelst, hvor skal det da bli av den ugudelige og synderen?

 

Sluttkommentar:

 

Det er en del ting som jeg mener at veldig mange kristne ikke vil forstå.

At verden mener en hel del rare ting, det lever jeg godt med.

Men at kristne ikke ser dette, at vi som stiller oss frem på talerstolen eller offentlig for Jesus og Gud.

Da er vi «underlagt» Gud og Jesus med våre liv, våre ord, ja absolutt alt.

Vi står frem ikke på våre vegne, men som hans representanter.

 

Skriften sier.

2 Kor. 5. 20 Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss; vi ber i Kristi sted: La eder forlike med Gud!

 

I grunnteksten står det at vi er ambassadører for Kristus.

Hva er da en ambassadør?

Det er en utsending for en stat eller Regjering/Konge.

Han representerer ikke seg selv, men en annen.

Slik jeg ser det, og forstår Guds ord.

Så er det helt nødvendige for en forkynner, sanger eller hyrde i Guds menighet. Det er at han/hun innehar de rette og nødvendige kvalifikasjoner på alle områder i sitt liv.

 

Det er alltid de som sier til meg, er du så feilfri, er du så mye bedre etc.

Nei, jeg er sikker i mange henseende dårligere enn disse.

Jeg bare prøver å påpeke på hva Guds ord sier. At dette ikke skal kunne gjøres uten å få høre slikt piss, det lever jeg med. Men vi alle må ta innover oss, at det er kun og alene Guds ord som er rettesnor for liv og lære, intet annet.

 

Salme 119. 105. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.

lørdag 8. august 2020

Nr. 154: Jan Hanvold visavis Harvey Weinstein, Visjon Norge visavis Miramax!

Nr. 154:

Det svenske forkynnerparet Maria og Stefan Hallman, to tøffinger.
Harvey Weinstein bygde opp Miramax med sin bror, ble styrtrik og kjendis.
Jan Hanvold har bygget opp TV kanalen Visjon Norge, blitt en kristen kjendis og er god for nok et titall millioner som er mye i Norsk målestokk for en kristen forkynner.

For å få bli med i filmene til Miramax var det en hake ved det hele, da for damene spesielt. De må tilfredsstille kåtskapen til Harvey Weinstein på en elle annen måte.
Dette var et innarbeidet system, pillråten og stygt. Harvey Weinstein ble alene med damene, da trakk alle andre seg unna.
En mann på 150 – 200 kg var selvfølgelig umulig for damer på rundt 60 kg å si nei til. Det var egentlig regelrett voldtekt.
Jan Hanvold lever etter skriften ord i hor. Hvordan forholder de Jesus-troende seg til dette?
Tier stilt, og på den måten forsvarer og legitimerer de Jan Hanvolds horeri!

Jan Hanvold, gategutt ifra Drammen eller profet?

Jan Hanvold skriver at han er apostel og profet. Så i neste setning er han kun en enkel gategutt ifra Drammen.
Mannen er åpenbart schizofren og en lurendreier.
Det er klart at gategutten fra Drammen kan hore seg, men apostelen og profeten kan det ikke.
Denne mixen som Jan Hanvold holder på med er sterkt demonisk, ja rett ut Satanisk da Gud og Satan ikke kan forenes. Ikke kjødet vår eller Ånden, ikke lys eller mørke.
Skriften sier følgende:

2 Kor. 6. 14 Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke? 15 Og hvad samklang er det mellem Kristus og Belial, eller hvad lodd og del har en troende med en vantro? 16 Og hvad enighet er det mellem Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo iblandt dem og ferdes iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. 17 Derfor, gå ut fra dem og skill eder fra dem, sier Herren, og rør ikke ved urent, så skal jeg ta imot eder, 18 og jeg vil være eder en far, og I skal være mig sønner og døtre, sier Herren, den Allmektige.
7. 1. Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!

De som er med på Visjon Norge – de kan ikke tale imot Jan Hanvolds horeri og ubibelske lære i mange sammenhenger.
Eneste som jeg vet, som torde og var villige å gå imot Jan Hanvolds liv. Stille spørsmål og ta opp dette tema om skilsmisser og gjengifte.
Det var det svenske forkynnerparet Maria og Stefan Hallman, men det ble også en brå slutt for dem på den kanalen. Det er temmelig åpenbart at Satan ikke tåler at sannheten kommer frem på Visjon Norge, for da reagerer han.

Jeg tar med til slutt en artikkel jeg skrev om dette.


Emmanuel Minos – En bedrager?

Dette er tatt i fra Lyd Misjon og mye av det jeg ellers har skrevet under debatt innlegg er gått tapt da jeg er blitt stengt ute på samtlige kristne debatter jeg har vært med på da jeg holder frem alt Guds ord og alle sannheter. Det være seg Avisen Dagen, Vårt Land, Korsets Seier (nå KS) eller andre!
Snakke om kristent demokrati, det er styrt av udemokratiske og kontrollerende mennesker, trist men sant!

Kommentert ved Evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Emmanuel Minos ble spurt på Visjon Norge av ekteparet Hallman fra Sverige om: Det er riktig og lovlig for en forkynner å være skilt og gift opp igjen.

Kommentar: Burde ikke være noe problem med å gi et klart svar på spørsmålet!

Til det svarte han at det ville ikke han svare på da det var for vanskelig å svare på det.

Kommentar: Det er vanskelig å få seg til å tro at spørsmålet er for vanskelig å svare på, Bibelen har en klar tale, hva skilsmisse og gjengifte går ut på!

Etter mitt skjønn, så kreves det egentlig kun et ja eller nei, og nei er det bibelske svaret.

Kommentar: Man må si seg enig med Jan Kåre Christensen, at Bibelen gir ikke noe samtykke i gjengifting etter en skilsmisse. Emmanuel Minos burde ha gitt et klarere svar på dette spørsmålet, litt mer fyldig og innholdsrikt, innholds givende. Kommentar i parentes: (Mener at Emmanuel Minos sa følgende: Én mann for én kvinne – Eller var det, det motsatte? Én kvinne for én mann.) Uansett er det selvsagt slik ekteskapet skal fungere, ikke flere verken den ene eller den andre veien.

Er ikke Emmanuel Minos da med og legaliserer for synd, og han er ikke skikket å være forkynner da han ikke evner å svare på et slikt elementært viktig emne?

Kommentar: Hva som er årsak, til at ikke Emmanuel Minos svarte verken et ”JA” eller ”NEI?” Er ikke enkelt å svare på, derfor kan det være til dels vanskelig å ta en avgjort stilling til saken. Derfor er det også vanskelig å avgjøre hvor vidt han er skikket til å være forkynner, eller ikke, men han burde i hvert fall ha gitt et klart svar. ”JA!” eller ”NEI! “Vil være for langt å gå, om man sier at han ikke er skikket til å være forkynner, han er tross alt den klareste av pinsebevegelsens gjenlevende forkynnere i denne tiden.

tirsdag 24. mars 2020

Nr. 153: Det går som en «rød» tråd igjennom hele Guds ord, at ingen som er gjengiftet skal være med i ledelsen av Guds menighet som skal bære ansvar!


Nr. 153:


Jan Hanvold og dessverre tusenvis av andre velger egentlig bort Kristus og hans ord med å være gjengiftet som troende og forkynne Guds ord.
En meget har dom venter dem før eller siden sier skriften.

Hebr. 12. 25 Se til at I ikke avviser ham som taler! For slapp ikke hine fri, de som avviste ham som talte på jorden, hvor meget mindre skal da vi slippe om vi vender oss bort fra ham som taler fra himmelen! 26 Hans røst rystet dengang jorden; men nu har han lovt og sagt: Ennu en gang vil jeg ryste ikke bare jorden, men også himmelen. 27 Men det ord: Ennu en gang, gir til kjenne en omskiftelse av de ting som rystes, fordi de er skapt, så de ting som ikke rystes, skal bli ved. 28 Derfor, da vi får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans velbehag, med blygsel og frykt! 29 For vår Gud er en fortærende ild.
Rom. 15. 4 For alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom, forat vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir.

Vi som nytestamentlige kristne lever ikke som om vi er de eneste som bygger våre liv på troen på Gud og hans ord.
Det er en «rød» tråd som forteller oss at Gud har alltid de samme prinsippene, standarden og meningene ovenfor alle mennesker.
Gud er uforanderlig, Jesus er uforanderlig, her er det ikke noen ting som egentlig er blitt nytt.

Hebr. 13. 8 Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid.

Jakob 1. 17 All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Fader, hos hvem det ikke er forandring eller skiftende skygge.

Eneste forskjellen er kort fortalt at det er noen som har levd før Jesus kom, og noen lever etter Jesus død og oppstandelse. Samt at det er forskjellige tidshusholdninger etc.
Men Guds standard, mening og ønsker er alltid de samme.
Derfor skrev jeg i overskriften følgende:
Det går som en «rød» tråd igjennom hele Guds ord, at ingen som er gjengiftet skal være med i ledelsen av Guds menighet som skal bære ansvar!

Skilsmisse

Bibelen sier at skilsmisse er imot Guds vilje. Jesus sier i Matt 19:4-6: «Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille.» Se også Mark 10:6-9; Luk 16:18; 1. Kor 7:10-11.

Gjengifte

Bibelen taler også klart i denne sak. I Luk 16:18 står det: «Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor. Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, driver hor.»
Jesu ord i Mark 10:11-12 er heller ikke til å misforstå: «Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i hor mot henne. Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun hor.»
Paulus skriver like klart i 1. Kor 7:10-11: «Til dem som er gift, har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru.»
Vi merker oss at Paulus viser til et bud fra Herren. Det oppgis bare to muligheter for den fraskilte hustru: Å bli værende ugift eller å forlike seg med sin mann. Unntaket er hvis det er hor med inne i bilde.
Men den uskyldige part kan gifte seg på nytt etter en skilsmisse bygger på Matt 19:9 der Jesus sier: «Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor.»

Tjeneste og gjengifte

Men allikevel er en blitt skilt som troende og en innehar en tjeneste, så stilles det strengere kriterier. Der heter det flere plasser i Paulus undervisning at en skal være èn kvinnes mann (se Pastoral brevene). Hva da?
Jakob sier i sitt brev kapittel 3:1: «Mine brødre! Ikke mange av dere må bli lærere! For vi vet at vi skal få desto strengere dom».
Ansvaret er meget stort å være forkynner. Det er en stor forskjell å være et vanlig menighetsmedlem og å være forkynner.

Det er ikke dermed sagt at en er mer elsket av Gud, men det har med å være tro over det ansvarsområde Gud har gitt en. Jeg tror at Gud vil tilgi alle enhver synd. Men her er det andre ting som må komme i betraktning, som forkynner innehar man et spesielt ansvar.
Ville noen i en profan sammenheng tillatt en pedofil å arbeide med barn? Nei. Like klar er Skriften på at vi ikke skal tillate at en gjengifta forkynner skal forkynne for andre mennesker med et Pastoral og lærer ansvar. At en er Evangelist som bl.a. Frank Mangs var etter han ble fraskilt, kan vi tillatte. Men ikke bli innsatt som Pastor, Hyrde eller eldste. En skal ikke være leder for flokken og hjorden, men være selv under en form for tilsyn.
Men når en innehar et embete som forkynner, så kreves det mye. Derfor sier Jakob at ikke mange skal være forkynnere. Derfor kan ikke en forkynner ta seg friheter bare på egen bekostning, han har et spesielt ansvar over Gud og sine medmennesker.
Når det gjelder ekteskapet, så er det ikke tillatt for en forkynner å gifte seg opp igjen under noen omstendighet, da diskvalifiserer han seg for det embete han har fått. Det er som en idrettsmann hogger bena av seg, han er ikke lengre skikket til å være idrettsmann, om han så gjerne vil. En forkynner skal være èn kvinnes mann ser vi Paulus underviser om gang etter gang. (1. Tim. 3.2 og Titus 1:6).
Skulle noe være uklart her, så anbefaler jeg å sende inn et spørsmål til bloggen vår eller skrive noe selv der. Dette burde og skulle vært en felleskristen forståelse der ikke gjengiftede fikk og kunne dra land og strand runde. Det er åndsmakter, demoniske sådanne som følger i fotsporet av løs seksual- og moralsks liv.
1.Tim. 4. 1. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter. 2 De blir bedratt av løgnaktige hyklere som er brennemerket i sin samvittighet. 3 Disse nekter folk å gifte seg og krever at en skal holde seg borte fra visse slag mat, enda Gud har skapt dette for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot det med takk. 4 For alt det Gud har skapt, er godt, og ingen ting er forkastelig når det mottas med takk. 5 Det blir helliget ved Guds ord og bønn.

Det er ikke snakk om A og B kristne. Ekteskapet er en Gudgitt ordning som også viser forholdet mellom Kristus og menigheten. Derfor ligger det i selve naturen her, at det stilles så store krav. Gud står bak sitt ord, derfor er dette et forbilde på noe enda større og rikere. Vårt forhold til Jesus og hans forhold til oss.
Vær derfor nøye med både den du gifter deg med og at du ikke tilsøler ditt liv her. Ved at du lever i samsvar med Guds ord her, er den beste forutsettingen at du vokser som troende.
1. Tess. 4. 1. For øvrig, brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus: Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være Gud til behag, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette! 2 Dere vet jo hvilke påbud vi gav dere fra Herren Jesus. 3 For dette er Guds vilje – deres helliggjørelse: Dere skal holde dere borte fra hor; 4 enhver skal vite å vinne seg sin egen hustru i hellighet og ære, 5 ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud. 6 Og ingen må gjøre sin bror urett eller bedra ham i disse ting. Herren straffer alt slikt, det har vi tidligere sagt og lagt dere på sinne. 7 For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. 8 Derfor, den som avviser dette, avviser ikke et menneske, men Gud, han som gir dere sin Hellige Ånd.

Det går som en «rød» tråd igjennom hele Guds ord, at ingen som er gjengiftet skal være med i ledelsen av Guds menighet som skal bære ansvar!

Vi leser om at skriften gir et klart vitnesbyrd om presten i den gamle pakt hvordan han skulle leve, som sto i det samme ansvarsforholdet innfor Gud og sine medmennesker som forkynneren og tilsynsmannen står i den nye pakt. 3. Mosebok 21:14: «En enke eller en fraskilt eller en vanæret kvinne eller en skjøge – noe slikt må han ikke gifte seg med. Bare en jomfru av sitt folk skal han ta til hustru».
Vi leser om at Gud gir det samme vitnesbyrd og krever det samme av Presten under det kommende 1000-årsriket som skal tjene for folket i Jerusalem i Israel, der lov og rett skal gå ut i fra. Esekiel 44:22: «En enke eller en kvinne som hennes mann har skilt seg i fra, skal de ikke ta til hustru, men bare jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta en enke som er enke etter en prest».
Når Skriften er så klar når det gjelder presten i den gamle pakt og under 1000-årsriket, så er den ikke mindre klar når det gjelder under menighetens tidshusholdning, vi som lever under det herligste og største privilegium av alle; «èn kvinnes mann».
På samme måte som at Skriften sier at det er demonisk og forførisk å nekte en forkynner og tilsynsmann å gifte seg (1. Tim. 4:1), er det å komme under de samme negative forholdene å akseptere og tillatte at forkynnere gifter seg på nytt mens ektefellen lever. Det er kun ved død at det kan være riktig for en tilsynsmann å gifte seg på nytt igjen, og da med ei som ikke er fraskilt!
                    
Sluttkommentar:

Vi leser i Josva 7 at Gud holdt en dom over Israels barn da de hadde sluppet inn bannlyst gods.
Dette er en svært lærerik og sann beretning. Der Gud ikke kan og vil tåle den minste form for ulydighet imot ham og hans ord.
Vi leser.


Legg merket til hva Herren sier så klart og tydelig:
«Israel har syndet og brutt min pakt som jeg har oprettet med dem; de har tatt av det bannlyste gods, de har stjålet og skjult det stjålne, de har gjemt det blandt sine egne ting.  Derfor kan Israels barn ikke stå sig mot sine fiender, men må flykte for dem; for de er selv kommet under bann; skiller I eder ikke helt av med det bannlyste, vil jeg ikke lenger være med eder.»

Herren ser ikke gjennom fingrene med synd som vi har så lett for å gjøre. Han går itu med den. Angriper, avslører og dømmer den, som vi leser senere i kapitlet.

Josva 7. 19. Da sa Josva til Akan: Min sønn! Gi Herren, Israels Gud, ære og pris og si mig hvad du har gjort, dølg det ikke for mig! 20 Og Akan svarte Josva og sa: Det er sant, jeg har syndet mot Herren, Israels Gud; således har jeg gjort: 21 Jeg så blandt byttet en kostelig babylonisk kappe og to hundre sekel sølv og en gullstang som veide femti sekel; disse ting fikk jeg lyst på og tok dem; de ligger nedgravd i jorden under mitt telt, sølvet underst. 22 Da sendte Josva nogen menn dit, og de løp til teltet; og der fant de tingene nedgravd i hans telt, sølvet underst. 23 De tok dem ut av teltet og bar dem med sig til Josva og alle Israels barn og la dem frem for Herrens åsyn. 24 Og Josva og hele Israel med ham tok Akan, Serahs sønn, og sølvet og kappen og gullstangen og hans sønner og døtre og hans storfe og asener og småfe og hans telt og alt det han hadde, og de førte det op i Akor-dalen. / 25 Og Josva sa: For en ulykke du har ført over oss! Idag skal Herren føre ulykke over dig! Og hele Israel stenet ham, og de opbrente dem med ild og stenet dem. 26 Derefter kastet de en stor stenrøs sammen over ham, som er der den dag idag; og Herren vendte om fra sin brennende vrede. Derfor kaltes dette sted Akor-dalen; det navn har det den dag idag. /

Skal si at Gud var fullstendig «nådeløs» her, hvorfor?

Hos sine egne, som skal representere og være Hans ambassadør og hans «reklame» i denne verden, så er det kun Hans grenser som gjelder.

Å være en forkynner, prest, biskop, Evangelist, Pastor, Forstander, eldste, sanger eller hva en titulerer seg. Det er ingen menneskerett. Derfor er det så viktig at ingen som er gift med en fraskilt. Eller som selv er fraskilt, og gjengiftet får anledning til å bli betrodd et ansvar i Guds menighet.
Jeg snakker om gjengifte som troende, eller gift med ei fraskilt som en troende.
Da er man diskvalifisert.
Men er man ikke gjengiftet, men lever enten som enslig eller gift.
Da kan og har man lov å atrå en forkynneroppgave eller å inneha en fremskyt posisjon i Guds menighet.

Jakob. 3. 1. Mine brødre! ikke mange av eder bli lærere, eftersom I vet at vi skal få dess tungere dom!

1 Tim. 3. 1. Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning.

De kriteriene som Gud hadde til prestene i GT og til de som skal tjene ham under det kommende 1000 års riket. At ingen skulle være gjengiftet eller gift med ei fraskilt. Det er egentlig det samme Gud har for sine tjenere under den nye pakt – i menighetens tidshusholdning.
Den som velger å se bort i fra dette, fornekter egentlig da Gud og hans ord med sitt liv og det en velger å gjøre!

mandag 23. mars 2020

Nr. 152: Hårek Anderssen om Pastor og Apostel Jan Kaare Hanvold!


Nr. 152:

Bilde av Pastor og Apostel Jan Kaare Hanvold
Artikkelforfatter pinseforkynner, Israel-venn og «Høvdingen» Hårek Anderssen

Jeg vil gjøre en ganske stor forskjell på både Aage Samuelsen og Hans Nielsen Hauge. La oss ta Hauge først. Det var en helt annen tid i Norge den gangen, men lite av Gud ord da som nu. 

Hauge tendte en brann i mennesker og det ble GUDSFRYKT blandt folket. At han ble kastet i fengsel var etter de lover og regler som da var. Hauge var en GUDS MANN utsendt av Herren for å føre mennesker til frelse. 

Aage Samuelsen kom rett fra verden og da jeg har lest massevis av rapporter i de gamle K:S, så jeg at nesten overalt hvor Aage kom skjedde det ting. Fulle hus--folk ble frelst-helbredet - døpt i vann og ånd. Dette skapte en stor misunnelse blandt de andre predikanter som ikke hadde den samme "sus" i sine møter. Da Aage hadde den store vekkelsen i Salem Oslo, hvor Fredrik Eriksen var forstander, var det fulle hus. 
Filadelfia derimot hadde få tilhørere. Erling Strøm forstanderen der bad Aage, nesten på sine knær om å komme dit og ha møter. Svaret var nei. Dette sammen med andre ting skapte vondt blod, og Aage var jo heller ikke perfekt i alle deler.

Da de skulle ha sitt store forsoningsmøte på Hamar, hadde de store forstandere gått ut i avisene med at Aage var ute av pinsevekkelsen. Splittelsen ble da et faktum, og Aage dro til Sarpsborg. Toralf Gilbrandt var forstander i Betel Trondheim og han var den som støttet Aage lengst. Jeg ble ansatt av T Gilbrandt som distriktevangelist og vi hadde noen gode samtaler. Han fortalte meg at Aage var den beste evangelisten P.V. noen gang hadde hatt. Den epoken er også over. 

Når en så ser på Visjon Norge og dagens situasjon må en si det er en meget stor forskjell. 

Så mange falske profetier og show som har vært sendt gjennom den kanalen er bare trist En må gjerne holde fram både Moldavia og sendingene fra Israel, men dette oppveier ikke all den villedende forkynnelse som har kommet derfra. Howard Brown, Jan's åndelige "Toastmaster" som han kaller ham, er en både falsk profet og en villeder i skriften. 
Han driver et spiritistisk spill, men de religiøse blir bare imponert 
Se hva som har skjedd etter alle disse "Stjerneskuddene". 
Brendt jord, men penger har kommet inn og det er noe av det viktigste.

At den som forsøker å advare imot dette blir kaldt både det ene og andre får vi bare ta med. 
Tror ikke det ville skade virksomheten om det ble visse forandringer ut fra denne talerstol. Kanskje en noe mere YDMYG tale og ikke alt for selvsikker på sin egen storhet. Selv har jeg sett stjerner har falt, og mitt liv har heller ikke vært perfekt, men jeg tror at Herren kjenner oss alle.

Vår plikt i dag er å advare mennesker når så mange grove villfarelser er ute og går. Minner om den store Thunevekkelsen i Sarpsborg, hvordan mennesker ble manipulert, og hvordan det gikk med utøverne. 
Hadde den store sensasjonen med Bønnefjellet på Oppdal, jeg advarte gang etter gang imot begge disse "Såkalte vekkelser", men ingen ville høre. 
Når leder kommer i fengsel for bedrageri og misbruk av andres midler, kan en ikke skylde på at det er "HETS" mot hverken Guds ord eller kristendomsforfølgelse.

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...