lørdag 8. august 2020

Nr. 154: Jan Hanvold visavis Harvey Weinstein, Visjon Norge visavis Miramax!

Nr. 154:

Det svenske forkynnerparet Maria og Stefan Hallman, to tøffinger.
Harvey Weinstein bygde opp Miramax med sin bror, ble styrtrik og kjendis.
Jan Hanvold har bygget opp TV kanalen Visjon Norge, blitt en kristen kjendis og er god for nok et titall millioner som er mye i Norsk målestokk for en kristen forkynner.

For å få bli med i filmene til Miramax var det en hake ved det hele, da for damene spesielt. De må tilfredsstille kåtskapen til Harvey Weinstein på en elle annen måte.
Dette var et innarbeidet system, pillråten og stygt. Harvey Weinstein ble alene med damene, da trakk alle andre seg unna.
En mann på 150 – 200 kg var selvfølgelig umulig for damer på rundt 60 kg å si nei til. Det var egentlig regelrett voldtekt.
Jan Hanvold lever etter skriften ord i hor. Hvordan forholder de Jesus-troende seg til dette?
Tier stilt, og på den måten forsvarer og legitimerer de Jan Hanvolds horeri!

Jan Hanvold, gategutt ifra Drammen eller profet?

Jan Hanvold skriver at han er apostel og profet. Så i neste setning er han kun en enkel gategutt ifra Drammen.
Mannen er åpenbart schizofren og en lurendreier.
Det er klart at gategutten fra Drammen kan hore seg, men apostelen og profeten kan det ikke.
Denne mixen som Jan Hanvold holder på med er sterkt demonisk, ja rett ut Satanisk da Gud og Satan ikke kan forenes. Ikke kjødet vår eller Ånden, ikke lys eller mørke.
Skriften sier følgende:

2 Kor. 6. 14 Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke? 15 Og hvad samklang er det mellem Kristus og Belial, eller hvad lodd og del har en troende med en vantro? 16 Og hvad enighet er det mellem Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo iblandt dem og ferdes iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. 17 Derfor, gå ut fra dem og skill eder fra dem, sier Herren, og rør ikke ved urent, så skal jeg ta imot eder, 18 og jeg vil være eder en far, og I skal være mig sønner og døtre, sier Herren, den Allmektige.
7. 1. Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!

De som er med på Visjon Norge – de kan ikke tale imot Jan Hanvolds horeri og ubibelske lære i mange sammenhenger.
Eneste som jeg vet, som torde og var villige å gå imot Jan Hanvolds liv. Stille spørsmål og ta opp dette tema om skilsmisser og gjengifte.
Det var det svenske forkynnerparet Maria og Stefan Hallman, men det ble også en brå slutt for dem på den kanalen. Det er temmelig åpenbart at Satan ikke tåler at sannheten kommer frem på Visjon Norge, for da reagerer han.

Jeg tar med til slutt en artikkel jeg skrev om dette.


Emmanuel Minos – En bedrager?

Dette er tatt i fra Lyd Misjon og mye av det jeg ellers har skrevet under debatt innlegg er gått tapt da jeg er blitt stengt ute på samtlige kristne debatter jeg har vært med på da jeg holder frem alt Guds ord og alle sannheter. Det være seg Avisen Dagen, Vårt Land, Korsets Seier (nå KS) eller andre!
Snakke om kristent demokrati, det er styrt av udemokratiske og kontrollerende mennesker, trist men sant!

Kommentert ved Evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Emmanuel Minos ble spurt på Visjon Norge av ekteparet Hallman fra Sverige om: Det er riktig og lovlig for en forkynner å være skilt og gift opp igjen.

Kommentar: Burde ikke være noe problem med å gi et klart svar på spørsmålet!

Til det svarte han at det ville ikke han svare på da det var for vanskelig å svare på det.

Kommentar: Det er vanskelig å få seg til å tro at spørsmålet er for vanskelig å svare på, Bibelen har en klar tale, hva skilsmisse og gjengifte går ut på!

Etter mitt skjønn, så kreves det egentlig kun et ja eller nei, og nei er det bibelske svaret.

Kommentar: Man må si seg enig med Jan Kåre Christensen, at Bibelen gir ikke noe samtykke i gjengifting etter en skilsmisse. Emmanuel Minos burde ha gitt et klarere svar på dette spørsmålet, litt mer fyldig og innholdsrikt, innholds givende. Kommentar i parentes: (Mener at Emmanuel Minos sa følgende: Én mann for én kvinne – Eller var det, det motsatte? Én kvinne for én mann.) Uansett er det selvsagt slik ekteskapet skal fungere, ikke flere verken den ene eller den andre veien.

Er ikke Emmanuel Minos da med og legaliserer for synd, og han er ikke skikket å være forkynner da han ikke evner å svare på et slikt elementært viktig emne?

Kommentar: Hva som er årsak, til at ikke Emmanuel Minos svarte verken et ”JA” eller ”NEI?” Er ikke enkelt å svare på, derfor kan det være til dels vanskelig å ta en avgjort stilling til saken. Derfor er det også vanskelig å avgjøre hvor vidt han er skikket til å være forkynner, eller ikke, men han burde i hvert fall ha gitt et klart svar. ”JA!” eller ”NEI! “Vil være for langt å gå, om man sier at han ikke er skikket til å være forkynner, han er tross alt den klareste av pinsebevegelsens gjenlevende forkynnere i denne tiden.

tirsdag 24. mars 2020

Nr. 153: Det går som en «rød» tråd igjennom hele Guds ord, at ingen som er gjengiftet skal være med i ledelsen av Guds menighet som skal bære ansvar!


Nr. 153:


Jan Hanvold og dessverre tusenvis av andre velger egentlig bort Kristus og hans ord med å være gjengiftet som troende og forkynne Guds ord.
En meget har dom venter dem før eller siden sier skriften.

Hebr. 12. 25 Se til at I ikke avviser ham som taler! For slapp ikke hine fri, de som avviste ham som talte på jorden, hvor meget mindre skal da vi slippe om vi vender oss bort fra ham som taler fra himmelen! 26 Hans røst rystet dengang jorden; men nu har han lovt og sagt: Ennu en gang vil jeg ryste ikke bare jorden, men også himmelen. 27 Men det ord: Ennu en gang, gir til kjenne en omskiftelse av de ting som rystes, fordi de er skapt, så de ting som ikke rystes, skal bli ved. 28 Derfor, da vi får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans velbehag, med blygsel og frykt! 29 For vår Gud er en fortærende ild.
Rom. 15. 4 For alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom, forat vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir.

Vi som nytestamentlige kristne lever ikke som om vi er de eneste som bygger våre liv på troen på Gud og hans ord.
Det er en «rød» tråd som forteller oss at Gud har alltid de samme prinsippene, standarden og meningene ovenfor alle mennesker.
Gud er uforanderlig, Jesus er uforanderlig, her er det ikke noen ting som egentlig er blitt nytt.

Hebr. 13. 8 Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid.

Jakob 1. 17 All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Fader, hos hvem det ikke er forandring eller skiftende skygge.

Eneste forskjellen er kort fortalt at det er noen som har levd før Jesus kom, og noen lever etter Jesus død og oppstandelse. Samt at det er forskjellige tidshusholdninger etc.
Men Guds standard, mening og ønsker er alltid de samme.
Derfor skrev jeg i overskriften følgende:
Det går som en «rød» tråd igjennom hele Guds ord, at ingen som er gjengiftet skal være med i ledelsen av Guds menighet som skal bære ansvar!

Skilsmisse

Bibelen sier at skilsmisse er imot Guds vilje. Jesus sier i Matt 19:4-6: «Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille.» Se også Mark 10:6-9; Luk 16:18; 1. Kor 7:10-11.

Gjengifte

Bibelen taler også klart i denne sak. I Luk 16:18 står det: «Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor. Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, driver hor.»
Jesu ord i Mark 10:11-12 er heller ikke til å misforstå: «Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i hor mot henne. Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun hor.»
Paulus skriver like klart i 1. Kor 7:10-11: «Til dem som er gift, har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru.»
Vi merker oss at Paulus viser til et bud fra Herren. Det oppgis bare to muligheter for den fraskilte hustru: Å bli værende ugift eller å forlike seg med sin mann. Unntaket er hvis det er hor med inne i bilde.
Men den uskyldige part kan gifte seg på nytt etter en skilsmisse bygger på Matt 19:9 der Jesus sier: «Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor.»

Tjeneste og gjengifte

Men allikevel er en blitt skilt som troende og en innehar en tjeneste, så stilles det strengere kriterier. Der heter det flere plasser i Paulus undervisning at en skal være èn kvinnes mann (se Pastoral brevene). Hva da?
Jakob sier i sitt brev kapittel 3:1: «Mine brødre! Ikke mange av dere må bli lærere! For vi vet at vi skal få desto strengere dom».
Ansvaret er meget stort å være forkynner. Det er en stor forskjell å være et vanlig menighetsmedlem og å være forkynner.

Det er ikke dermed sagt at en er mer elsket av Gud, men det har med å være tro over det ansvarsområde Gud har gitt en. Jeg tror at Gud vil tilgi alle enhver synd. Men her er det andre ting som må komme i betraktning, som forkynner innehar man et spesielt ansvar.
Ville noen i en profan sammenheng tillatt en pedofil å arbeide med barn? Nei. Like klar er Skriften på at vi ikke skal tillate at en gjengifta forkynner skal forkynne for andre mennesker med et Pastoral og lærer ansvar. At en er Evangelist som bl.a. Frank Mangs var etter han ble fraskilt, kan vi tillatte. Men ikke bli innsatt som Pastor, Hyrde eller eldste. En skal ikke være leder for flokken og hjorden, men være selv under en form for tilsyn.
Men når en innehar et embete som forkynner, så kreves det mye. Derfor sier Jakob at ikke mange skal være forkynnere. Derfor kan ikke en forkynner ta seg friheter bare på egen bekostning, han har et spesielt ansvar over Gud og sine medmennesker.
Når det gjelder ekteskapet, så er det ikke tillatt for en forkynner å gifte seg opp igjen under noen omstendighet, da diskvalifiserer han seg for det embete han har fått. Det er som en idrettsmann hogger bena av seg, han er ikke lengre skikket til å være idrettsmann, om han så gjerne vil. En forkynner skal være èn kvinnes mann ser vi Paulus underviser om gang etter gang. (1. Tim. 3.2 og Titus 1:6).
Skulle noe være uklart her, så anbefaler jeg å sende inn et spørsmål til bloggen vår eller skrive noe selv der. Dette burde og skulle vært en felleskristen forståelse der ikke gjengiftede fikk og kunne dra land og strand runde. Det er åndsmakter, demoniske sådanne som følger i fotsporet av løs seksual- og moralsks liv.
1.Tim. 4. 1. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter. 2 De blir bedratt av løgnaktige hyklere som er brennemerket i sin samvittighet. 3 Disse nekter folk å gifte seg og krever at en skal holde seg borte fra visse slag mat, enda Gud har skapt dette for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot det med takk. 4 For alt det Gud har skapt, er godt, og ingen ting er forkastelig når det mottas med takk. 5 Det blir helliget ved Guds ord og bønn.

Det er ikke snakk om A og B kristne. Ekteskapet er en Gudgitt ordning som også viser forholdet mellom Kristus og menigheten. Derfor ligger det i selve naturen her, at det stilles så store krav. Gud står bak sitt ord, derfor er dette et forbilde på noe enda større og rikere. Vårt forhold til Jesus og hans forhold til oss.
Vær derfor nøye med både den du gifter deg med og at du ikke tilsøler ditt liv her. Ved at du lever i samsvar med Guds ord her, er den beste forutsettingen at du vokser som troende.
1. Tess. 4. 1. For øvrig, brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus: Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være Gud til behag, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette! 2 Dere vet jo hvilke påbud vi gav dere fra Herren Jesus. 3 For dette er Guds vilje – deres helliggjørelse: Dere skal holde dere borte fra hor; 4 enhver skal vite å vinne seg sin egen hustru i hellighet og ære, 5 ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud. 6 Og ingen må gjøre sin bror urett eller bedra ham i disse ting. Herren straffer alt slikt, det har vi tidligere sagt og lagt dere på sinne. 7 For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. 8 Derfor, den som avviser dette, avviser ikke et menneske, men Gud, han som gir dere sin Hellige Ånd.

Det går som en «rød» tråd igjennom hele Guds ord, at ingen som er gjengiftet skal være med i ledelsen av Guds menighet som skal bære ansvar!

Vi leser om at skriften gir et klart vitnesbyrd om presten i den gamle pakt hvordan han skulle leve, som sto i det samme ansvarsforholdet innfor Gud og sine medmennesker som forkynneren og tilsynsmannen står i den nye pakt. 3. Mosebok 21:14: «En enke eller en fraskilt eller en vanæret kvinne eller en skjøge – noe slikt må han ikke gifte seg med. Bare en jomfru av sitt folk skal han ta til hustru».
Vi leser om at Gud gir det samme vitnesbyrd og krever det samme av Presten under det kommende 1000-årsriket som skal tjene for folket i Jerusalem i Israel, der lov og rett skal gå ut i fra. Esekiel 44:22: «En enke eller en kvinne som hennes mann har skilt seg i fra, skal de ikke ta til hustru, men bare jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta en enke som er enke etter en prest».
Når Skriften er så klar når det gjelder presten i den gamle pakt og under 1000-årsriket, så er den ikke mindre klar når det gjelder under menighetens tidshusholdning, vi som lever under det herligste og største privilegium av alle; «èn kvinnes mann».
På samme måte som at Skriften sier at det er demonisk og forførisk å nekte en forkynner og tilsynsmann å gifte seg (1. Tim. 4:1), er det å komme under de samme negative forholdene å akseptere og tillatte at forkynnere gifter seg på nytt mens ektefellen lever. Det er kun ved død at det kan være riktig for en tilsynsmann å gifte seg på nytt igjen, og da med ei som ikke er fraskilt!
                    
Sluttkommentar:

Vi leser i Josva 7 at Gud holdt en dom over Israels barn da de hadde sluppet inn bannlyst gods.
Dette er en svært lærerik og sann beretning. Der Gud ikke kan og vil tåle den minste form for ulydighet imot ham og hans ord.
Vi leser.


Legg merket til hva Herren sier så klart og tydelig:
«Israel har syndet og brutt min pakt som jeg har oprettet med dem; de har tatt av det bannlyste gods, de har stjålet og skjult det stjålne, de har gjemt det blandt sine egne ting.  Derfor kan Israels barn ikke stå sig mot sine fiender, men må flykte for dem; for de er selv kommet under bann; skiller I eder ikke helt av med det bannlyste, vil jeg ikke lenger være med eder.»

Herren ser ikke gjennom fingrene med synd som vi har så lett for å gjøre. Han går itu med den. Angriper, avslører og dømmer den, som vi leser senere i kapitlet.

Josva 7. 19. Da sa Josva til Akan: Min sønn! Gi Herren, Israels Gud, ære og pris og si mig hvad du har gjort, dølg det ikke for mig! 20 Og Akan svarte Josva og sa: Det er sant, jeg har syndet mot Herren, Israels Gud; således har jeg gjort: 21 Jeg så blandt byttet en kostelig babylonisk kappe og to hundre sekel sølv og en gullstang som veide femti sekel; disse ting fikk jeg lyst på og tok dem; de ligger nedgravd i jorden under mitt telt, sølvet underst. 22 Da sendte Josva nogen menn dit, og de løp til teltet; og der fant de tingene nedgravd i hans telt, sølvet underst. 23 De tok dem ut av teltet og bar dem med sig til Josva og alle Israels barn og la dem frem for Herrens åsyn. 24 Og Josva og hele Israel med ham tok Akan, Serahs sønn, og sølvet og kappen og gullstangen og hans sønner og døtre og hans storfe og asener og småfe og hans telt og alt det han hadde, og de førte det op i Akor-dalen. / 25 Og Josva sa: For en ulykke du har ført over oss! Idag skal Herren føre ulykke over dig! Og hele Israel stenet ham, og de opbrente dem med ild og stenet dem. 26 Derefter kastet de en stor stenrøs sammen over ham, som er der den dag idag; og Herren vendte om fra sin brennende vrede. Derfor kaltes dette sted Akor-dalen; det navn har det den dag idag. /

Skal si at Gud var fullstendig «nådeløs» her, hvorfor?

Hos sine egne, som skal representere og være Hans ambassadør og hans «reklame» i denne verden, så er det kun Hans grenser som gjelder.

Å være en forkynner, prest, biskop, Evangelist, Pastor, Forstander, eldste, sanger eller hva en titulerer seg. Det er ingen menneskerett. Derfor er det så viktig at ingen som er gift med en fraskilt. Eller som selv er fraskilt, og gjengiftet får anledning til å bli betrodd et ansvar i Guds menighet.
Jeg snakker om gjengifte som troende, eller gift med ei fraskilt som en troende.
Da er man diskvalifisert.
Men er man ikke gjengiftet, men lever enten som enslig eller gift.
Da kan og har man lov å atrå en forkynneroppgave eller å inneha en fremskyt posisjon i Guds menighet.

Jakob. 3. 1. Mine brødre! ikke mange av eder bli lærere, eftersom I vet at vi skal få dess tungere dom!

1 Tim. 3. 1. Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning.

De kriteriene som Gud hadde til prestene i GT og til de som skal tjene ham under det kommende 1000 års riket. At ingen skulle være gjengiftet eller gift med ei fraskilt. Det er egentlig det samme Gud har for sine tjenere under den nye pakt – i menighetens tidshusholdning.
Den som velger å se bort i fra dette, fornekter egentlig da Gud og hans ord med sitt liv og det en velger å gjøre!

mandag 23. mars 2020

Nr. 152: Hårek Anderssen om Pastor og Apostel Jan Kaare Hanvold!


Nr. 152:

Bilde av Pastor og Apostel Jan Kaare Hanvold
Artikkelforfatter pinseforkynner, Israel-venn og «Høvdingen» Hårek Anderssen

Jeg vil gjøre en ganske stor forskjell på både Aage Samuelsen og Hans Nielsen Hauge. La oss ta Hauge først. Det var en helt annen tid i Norge den gangen, men lite av Gud ord da som nu. 

Hauge tendte en brann i mennesker og det ble GUDSFRYKT blandt folket. At han ble kastet i fengsel var etter de lover og regler som da var. Hauge var en GUDS MANN utsendt av Herren for å føre mennesker til frelse. 

Aage Samuelsen kom rett fra verden og da jeg har lest massevis av rapporter i de gamle K:S, så jeg at nesten overalt hvor Aage kom skjedde det ting. Fulle hus--folk ble frelst-helbredet - døpt i vann og ånd. Dette skapte en stor misunnelse blandt de andre predikanter som ikke hadde den samme "sus" i sine møter. Da Aage hadde den store vekkelsen i Salem Oslo, hvor Fredrik Eriksen var forstander, var det fulle hus. 
Filadelfia derimot hadde få tilhørere. Erling Strøm forstanderen der bad Aage, nesten på sine knær om å komme dit og ha møter. Svaret var nei. Dette sammen med andre ting skapte vondt blod, og Aage var jo heller ikke perfekt i alle deler.

Da de skulle ha sitt store forsoningsmøte på Hamar, hadde de store forstandere gått ut i avisene med at Aage var ute av pinsevekkelsen. Splittelsen ble da et faktum, og Aage dro til Sarpsborg. Toralf Gilbrandt var forstander i Betel Trondheim og han var den som støttet Aage lengst. Jeg ble ansatt av T Gilbrandt som distriktevangelist og vi hadde noen gode samtaler. Han fortalte meg at Aage var den beste evangelisten P.V. noen gang hadde hatt. Den epoken er også over. 

Når en så ser på Visjon Norge og dagens situasjon må en si det er en meget stor forskjell. 

Så mange falske profetier og show som har vært sendt gjennom den kanalen er bare trist En må gjerne holde fram både Moldavia og sendingene fra Israel, men dette oppveier ikke all den villedende forkynnelse som har kommet derfra. Howard Brown, Jan's åndelige "Toastmaster" som han kaller ham, er en både falsk profet og en villeder i skriften. 
Han driver et spiritistisk spill, men de religiøse blir bare imponert 
Se hva som har skjedd etter alle disse "Stjerneskuddene". 
Brendt jord, men penger har kommet inn og det er noe av det viktigste.

At den som forsøker å advare imot dette blir kaldt både det ene og andre får vi bare ta med. 
Tror ikke det ville skade virksomheten om det ble visse forandringer ut fra denne talerstol. Kanskje en noe mere YDMYG tale og ikke alt for selvsikker på sin egen storhet. Selv har jeg sett stjerner har falt, og mitt liv har heller ikke vært perfekt, men jeg tror at Herren kjenner oss alle.

Vår plikt i dag er å advare mennesker når så mange grove villfarelser er ute og går. Minner om den store Thunevekkelsen i Sarpsborg, hvordan mennesker ble manipulert, og hvordan det gikk med utøverne. 
Hadde den store sensasjonen med Bønnefjellet på Oppdal, jeg advarte gang etter gang imot begge disse "Såkalte vekkelser", men ingen ville høre. 
Når leder kommer i fengsel for bedrageri og misbruk av andres midler, kan en ikke skylde på at det er "HETS" mot hverken Guds ord eller kristendomsforfølgelse.

søndag 16. februar 2020

Nr. 151: Filadelfia Kristiansand åpner dørene for den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 151:
Filadelfia Kristiansand åpner dørene for den falske profeten Jan Hanvold!

Denne artikkelen er skrevet og lagt ut mandag 9. juni 2014. jeg advarte imot dette for så lenge siden, skremmende.

Se her for Jan Hanvolds blogg


Etter hva som er kommet frem i det siste, så skal Filadelfia Kristiansand og Visjon Norge samarbeide der bl.a. pinsemenigheten Filadelfia får sendetid hos Jan Hanvold som er gift for tredje gang som en kristen, som Guds ord omtaler som hor og synd. Dette samarbeider er dømt til å mislykkes i den forstand at en kan ikke tjene to Herrer sier Jesus. Hanvold tjener synden, sitt eget underliv og Satan. Et slikt samarbeid advarer skriften på det sterkeste imot, en blir da medskyldig i Hanvolds horeri!

Bilde av det nye bygget til Filadelfia Kristiansand som vil bli proppfullt av demoniske Åndsmakter etter det samarbeidet de har innledet med Jan Hanvold og Visjon Norge. De vil få samme Ånd som Hanvold og Visjon Norge, om ikke enn enda sterkere. For en uhyggelig fremtid for en menighet som før var bibeltro!
Link til litt om Visjon Norge: http://www.visjonnorge.com/index.php?sideID=6474168

Hva sier skriften?

Seksuelle synder og spesielt gjengifte og hor, det er ikke bare en syndig, men en åndelig handling. Den som holder seg til en skjøge, blir et i Ånden med henne. Derfor er seksuelle synder «farligere» enn andre!

Her må vi alle passe oss!

1. Kor 6: 16 Eller vet I ikke at den som holder sig til skjøgen, er ett legeme med henne? For det er sagt: De to skal være ett kjød. 17 Men den som holder sig til Herren, er én ånd med ham. 18 Fly hor! Enhver synd som et menneske kan gjøre, er utenfor legemet; men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme. 19 Eller vet I ikke at eders legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i eder, og som I har fra Gud, og at I ikke hører eder selv til? 20 for I er dyrt kjøpt. Ær da Gud i eders legeme!

Hva om samarbeid?

2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.

Jakob 3. 1. Mine brødre! Ikke mange av dere bør bli lærere, for dere vet at vi skal bli så mye strengere dømt.

Lukas 17. 1. Han sa til disiplene: «Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ve den som de kommer fra! 2 Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en kvernstein om halsen, enn at han skulle forføre en av disse små. 3a Ta dere i vare!

Det forundrer meg hvor lite opplyst troende mennesker er om disse ting. At vi står i en relasjon til alle andre troende om vi selv ønsker det eller ikke. Vi er som et legeme og tilhører hverandre. Og når et lem lever ikke i takt med hode – som er Kristus – så smitter det over på alle andre. Når et lem er lydig, så blir konsekvensen at det også påvirker de andre. Dette har ikke noe med noe annet en at vi står i direkte livsforbindelse med hverandre pga at vi har det samme liv og den same Ånd. Og den samme frelser, Herre og Far. Alt dette binder oss i sammen som troende på tross av skiller og uenighet. Dette er et faktum og en realitet.

De som er forkynnere og står i et ansvar overfor andre, har dette enda sterkere. Jeg som forkynner har et ekstra stort ansvar, dette gjelder også for alle andre.

Når forkynnere stiller opp i sammen med andre forkynnere som lever i synd eller driver med åpenbar vranglære, så blir vi medskyldige. Ja, det er så alvorlig i enkelte tilfeller at Jesus sier at det hadde vært bedre å fått en kvernstein om sin hals og blitt kastet med den rundt halsen og da hadde en bare ødelagt for seg selv. Men her ødelegger en ikke bare for seg selv, men også for andre. Vi fører andre til fortapelse, ut i uføre og inn i villfarelse ved selv å påvirke og forkynne for andre. Det står i Rom. 10. 17 at Troen kommer av forkynnelsen. Det gjelder ikke bare troen, men også vranglæren og vantroen kommer også av forkynnelsen, har du tenkt på det? Eller er du av de som godtar alt og ikke har egne standpunkter og holdninger? Alt er ikke fra Gud hvis det ikke er i samsvar med Guds ord. Det er kun det som stemmer med Guds ord, som vi skal innrette oss etter. Alt annet skal vi sky som “pesten”, det vil føre oss borti fra Kristus og den enfoldige troskapen til ham!

Her er en forklaring på hvorfor presten har krage rundt halsen som i overført betydning har mye for seg: Ennu i dag blir prestar ofte teikna med den gamle prestekragen. Men kva var tanken bak denne underlege kreasjonen? Ei av forklaringane er at kragen skulle minne presten om kvernsteinen. Ikkje den nede på mølla i bygda, men den steinen som Jesus tala om: «Den som lokkar til fall ein av desse små som trur på meg, han var betre tent med å få ein kvernstein hengd om halsen og søkkt i havsens djup». Det ville altså vera betre å få ein kvernstein om halsen, enn å føre ein som trur på Jesus, på ville vegar. Så alvorleg er det å føre menneske ein annan veg enn det Gud seier.

Dette kan ikke forties lengre, men ved å åpne opp for et samarbeid med Visjon Norge vil en strøm av demoniske åndsmakter kommer over Guds menighet i Norge, ikke minst på Sørlandet der de åpner opp for dette etter hva skriften lærer.

Lukas 11. 18 Men er nu også Satan kommet i strid med sig selv, hvorledes kan da hans rike bli stående? I sier jo at jeg driver de onde ånder ut ved Be'elsebul. 19 Men driver jeg de onde ånder ut ved Be'elsebul, ved hvem er det da eders barn driver dem ut? Derfor skal de være eders dommere. 20 Men er det ved Guds finger jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds rike kommet til eder. 21 Når den sterke med våben vokter sin egen gård, da får hans eiendom være i fred; 22 men når en som er sterkere enn han, kommer over ham og overvinner ham, da tar han hans fulle rustning, som han hadde satt sin lit til, og utdeler det rov han har tatt fra ham. 23 Den som ikke er med mig, han er imot mig, og den som ikke samler med mig, han spreder. 24 Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennom tørre steder og søker hvile, og når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av. 25 Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet. 26 Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første.

Hanvold er demonbesatt og lever i hor. Han er en vranglærer og lever som sagt i åpenbar synd da han er gjengiftet flere ganger som en kristne, sist med Inger Hanvold. Når en begynner et samarbeid med ham. Kommer de Åndsmaktene som han og hele Visjon Norge er innfiltrert og inntatt av, komme over Filadelfia Kristiansand. Det vil være som en hær av Åndsmakter som vil innfiltrerer Sørlandet enda mer!

1 Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal noen falle fra troen, idet de holder seg til forførende ånder og djevlers lærdommer.

Det er akkurat dette som skjer; de forførende ånder og djevlers lærdommer kommer nå inn blant Guds folk. Alt p.g.a. ulydighet imot Guds ord og Guds bud!

Den tilnærming som vi i dag ser mellom karismatiske bevegelser, lutherske kirker og den katolske kirke vil kanskje være forløperen for det som bibelen benevner som Antikrist, der en felles økumenisk holdning forener alle religioner og religiøse bevegelser for å skape en «perfekt verden».

Men det skjer også her i Norge når slike frafalls predikanter som Jan Hanvold får innpass blant de som en gang var bibeltroene og fulgte Guds ord og Guds bud. Det er et massivt frafall og en massiv invasjon av Åndsmakter som vi ser i dag!

Sluttkommentar:

Er det så farlig? Du er fordømmende og lignede ting hører jeg stadigvek. Men jeg tror på å være nøye med skriften, ikke minst overfor de som er Ordets forkynnere eller har ansvar og er offentlige personer. Min klare oppfordring til Filadelfia Kristiansand og alle andre som samarbeider med slike personer som Jan Hanvold. Det er å bryte all kontakt, og fly for ditt livs skyld!

Relaterte linker:  
http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-793-beretningen-om-at-det-ved.html http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-638-lucifer-ville-ta-gud-faders.html http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-634-gud-fader-er-strre-enn-jesus.html http://janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-hellige-aand-kompletterer-oss http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-789-treenighetslren-er-en-matematisk.html http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-778-paulus-star-det-at-han-talte-mer.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-327-var-norske-bibel-er-full-av-feil.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-324-treenighetslren-bygger-pa-lgn.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-249-bibelen-er-korruptert-feil.html http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-8.html

Nr. 154: Jan Hanvold visavis Harvey Weinstein, Visjon Norge visavis Miramax!

Nr. 154: Jan Hanvold visavis  Harvey Weinstein, Visjon Norge visavis Miramax! Det svenske forkynnerparet Maria og Stefan Hallman, to t...