søndag 3. mars 2019

Nr. 147: Satan er aldri redd at vi kaller Jan Hanvold for «pengepredikanten» eller noe slikt, så lenge han lever i synd/hor etter skriftens ord!

Nr. 147:
Satan er aldri redd at vi kaller Jan Hanvold for «pengepredikanten» eller noe slikt, så lenge han lever i synd/hor etter skriftens ord!

Kong Ussia ble utelukket til å tjene Herren mer og mer.
Da han ikke ville innrette seg etter Guds ord. Første var at han ikke kunne være prest da han ikke tilhørte Levi stamme. Dernest da han ikke ville innrette seg etter det, gjorde han vondt til verre og ble spedalsk. Slik er det også med Jan Hanvold, han gjør vondt til verre for seg selv med å ville forkynne Guds ord da han ikke lever i samsvar med Guds ord.
Budskapet til Ussia lød følgende: «Det tilkommer ikke deg, Ussia, å brenne røkelse for Herren, men bare prestene, Arons sønner, de som er viet til det.»
Vi kan lese om dette flere steder i Guds ord, bl.a. 2 Krøn. 26 og andre steder.
Jeg legger ut et bilde som viser hva Jan Hanvold holder på med, at lar sine seksuelle lyster ta han ditt han selv ønsker og vill! Sannheten om Hanvold er at han lever fullstendig uten mening, styring og kontroll i sitt liv. Han er en typisk falsk profet, som Bileam Beors sønn. Elsker «Herren», men elsker penger makt og sec enda mer. Det er på det nivået Hanvold er, om du liker å høre det eller ikke.
2 Pet. 2. 10 aller mest dem som går efter kjød i uren lyst og forakter herredømme. De selvgode vågehalser! De skjelver ikke for å spotte de høie makter, 11 mens dog engler, som er større i styrke og makt, ikke fremfører for Herren nogen spottende dom imot dem; 12 men disse, likesom ufornuftige dyr, av naturen født til å fanges og forgå - de skal, fordi de spotter det de ikke kjenner, også forgå i sin vanart 13 og få urettferdighets lønn. De setter sin lyst i å bruke dagen til vellevnet; disse styggelser og skamflekker, de fråtser i sin svik når de holder gilde med eder; 14 de har øine som er fulle av skjøgen og umettelige i synd; de forlokker ubefestede sjeler; de har et hjerte som er opøvd i havesyke, de forbannelsens barn! 15 De har forlatt den bene vei og faret vill, idet de har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn 16 og blev refset for sin egen brøde: et umælende trældyr talte med et menneskes mæle og hindret profetens dårskap. 17 Disse er vannløse brønner, skodde som drives av stormvind; mørkets natt er rede for dem. 18 For idet de taler skrytende, tomme ord, forlokker de i kjødslyster ved usedelighet dem som just har flyktet bort fra dem som ferdes i forvillelse, 19 idet de lover dem frihet, de som selv er vanartens træler; for det som en ligger under for, det er han og blitt træl av. 20 For om de har flyktet bort fra verdens urenhet ved å ha lært vår Herre og frelser Jesus Kristus å kjenne, og så atter lar seg fange av den og ligger under for den, da er det siste blitt verre med dem enn det første. 21 For det var bedre for dem at de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn at de kjente den og så vendte sig bort fra det hellige bud som var overgitt dem. 22 Det er gått dem som det sanne ordsprog sier: Hunden vender seg om til sitt eget spy, og den vaskede so velter seg i søle.

Det er på det nivået Hanvold er, som en nyvasket gris som «vasker» seg i søla og en hund som spiser opp sitt eget spy da han har en «appetitt» på sex, makt og penger som tilhører det gamle menneske og verden!


1 Kor. 1. 21 For eftersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror, 22 eftersom både jøder krever tegn og grekere søker visdom, 23 men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap, 24 men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. 25 For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.

Verdens Standard og Guds standard er like ulike som natt og dag.

Før var det lover i denne verden som f.eks. fordømte homofile og lesbiske samkvem. I dag, snakke imot dette så kan en risikere fengsel. Slik er verdens standard – ambivalent!

I dag å tale imot Jan Hanvold er i ferd med å bli som å tale imot enkelte ting i verden, en blir utsatt for en sverte kampanje eller utestengelse. Men etter Guds ord er Jan Hanvold diskvalifisert å stå på en talerstol, være Hyrde og lærer for andre da han etter skriftens ord lever i synd. Eller er en horkarl som Guds ord sier med å være gjengiftet som en kristen. Faktisk er Hanvold gjengiftet ikke bare en gang – men flere ganger. Det viser at her er det en mann som overhode ikke har respekt eller forståelse for Gud og hans ord!

Er det så nøye da? Visjon Norge og Jan Hanvold gjør så mye godt, og det blir mange frelst rundt de?

Her er Guds ord veldig klart. Om vi ber med en til frelse, millioner eller ingen. Så er det noe som er langt viktigere enn dette. Det er at vi behager Gud med våre liv og gjør det som er rett innforbi ham. Så kommer alt det andre i andre og tredje rekke, ikke første plass. Den plassen er forbeholdt kun Gud – ingen andre.

Det er dette som er så alvorlig med Jan Hanvold, han tar egentlig Guds plass. Det samme som Satan ville da han gjorde opprør imot Gud i tidenes morgen!
Med andre ord, stå med Visjon Norge og Jan Hanvold, så står en med i bunn og grunn Satan og mørkets gjerninger!

Det er åndelige lover som er viktigere å følge enn alle andre lover, ikke minst for oss troende som innretter våre liv imot det åndelige.

Ap.gj. 19. 10 Dette varte i to år, så alle som bodde i Asia, fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere. 11 Og usedvanlige kraftgjerninger gjorde Gud ved Paulus' hender, 12 så at de endog tok svededuker eller forklær som han hadde hatt på seg, og bar til de syke, og sykdommene vek fra dem, og de onde ånder fór ut av dem. 13 Men også nogen av de jødiske ånde-manere som fór omkring, tok seg fore å nevne den Herre Jesu navn over dem som hadde onde ånder, og sa: Jeg maner eder ved den Jesus som Paulus forkynner. 14 Det var nogen sønner av Skevas, en jødisk yppersteprest, syv i tallet, som gjorde dette. 15 Men den onde ånd svarte dem: Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg om; men I, hvem er I? 16 Og mannen som den onde ånd var i, sprang inn på dem og vant på dem begge to og overmannet dem, så at de måtte fly nakne og sårede ut av huset. 17 Dette blev da vitterlig for alle dem som bodde i Efesus, både jøder og grekere, og det falt frykt over dem alle, og den Herre Jesu navn blev prist, 18 og mange av dem som var kommet til troen, kom og bekjente og fortalte om sine gjerninger. 19 Og en stor hop av dem som hadde drevet med utillatelige kunster, bar sine bøker sammen og brente dem op for alles øine; og de regnet ut deres verdi og fant at den var femti tusen sølvpenninger. 20 Således hadde Herrens ord sterk fremgang og fikk makt.

Vi leser om Skevas sønner som bekjente Jesu navn, uten å kjenne den Herre Jesus. Hva sier de onde ånder når disse sønnen av Ypperstepresten prøvde å etterligne Paulus?
Vi leser: «Men den onde ånd svarte dem: Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg om; men I, hvem er I?
Og mannen som den onde ånd var i, sprang inn på dem og vant på dem begge to og overmannet dem, så at de måtte fly nakne og sårede ut av huset.»

Legg merke til at de ikke var kjent i Åndeverden, aller minst som noen som kjente den Herre Jesus Kristus.
Her må vi alle passe oss, og ikke leve hverken i skjulte eller åpenbare synder.

1 Tim. 5. 24 Nogen menneskers synder er åpenbare og går forut for dem til dom; men hos andre følger de efter. 25 Likeså er og de gode gjerninger åpenbare, og de som det ikke er således med, kan dog ikke skjules.

Jeg vet at det er andre enn Jan Hanvold som lever i synd, da hans synder er åpenbare og går forut han til doms.
Den gangen Hanvold skal stå innforbi Gud med sitt liv, så vil det være tusenvis, om ikke hundretusener bare her i Norge som vil anklage han i sammen med Satan og demonene for å leve i hor med å være gjengiftet. Da hjelper Jesu blod ingenting da han lever i uoppgjorte synder. Dette er dypt tragisk, alvorlig og hva Guds ord sier og lærer, ingen horkarler og ekteskapsbrytere skal arve Guds rike.

1 Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. 11 Og således var det med somme av eder; men I har latt eder avtvette, I er blitt helliget, I er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

Legg merke til at Jan Hanvold som den ekteskapsbryter og horkarl han er, er i Guds øyne på samme nivå som «avgudsdyrkere, bløtaktige eller de som synder mot naturen, eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. «

Dessverre kjære Jesu venner, dette er ikke mine ord, men hva det nye testamentet forkynner og lærer.

Vi må ta det innover oss, at Gud ikke ser gjennom fingrene med synder. Ikke minst blant de som er hyrder og lærere for andre. De skal bli desto strengere dømt står det også i skriften.

Jakob 3. 1. Mine brødre! ikke mange av eder bli lærere, eftersom I vet at vi skal få dess tungere dom!

I grunnteksten står det fritt gjengitt at de vil få en større dom.

Tar med en kommentar av Ture Andersen
:
Det å sammenlikne Jan Hanvold med Hans Nielsen Hauge; mener jeg er en regelrett skivebom – ja, det er ikke i nærheten av skytebanen en gang.
Hauge reiste rundt i landet og fikk etablert ulike former for entreprenørskap – altså bedrifter – i tillegg til å forkynne Guds ord.
Han fikk sin store åpenbarelse fra Jahve mens han gikk bak plogen. Hanvold har vel aldri lagt sin hånd på noen plog; men har drevet med økonomiske transaksjoner. På 1980-tallet rotet han vekk 20-30 mill. kroner som tilhørte andre – og ble straffet for dette og måtte også sone i fengsel.

Hanvold har fått sin store personlige økonomi ved å tigge penger av folk. Ja, her er han meget dyktig og bruker den amerikanske metoden:” Ledelse ved målsetting “. Du hører han stadig sier: Hvis 2000 gir 1500 kroner så…..
Han har ved sin kløkt greidd å tigge over en milliard kroner hittil.
Det koster selvsagt å drive en TV-kanal med sending 24 timer i døgnet og Hanvold står på – han sparer ikke seg selv. Dette har jeg også fortalt ham under et møte vi hadde her i Bergen. Men å gjøre seg selv rik på penger han har tigget av folk; stemmer ikke med min Bibel-forståelse (…for intet har dere fått det… ). Selvsagt bør han ha en god lønn for den innsatsen han gjør. Han har jo kone og flere barne-kull.

Sluttkommentar:

La oss for en gang skyld ta Jan Hanvold seriøst. Og sammenligne hans liv, forkynnelse og alt med kun en ting; Guds ord.

Da faller han igjennom på selve ABS`en der han ikke evner engang som det mest grunnleggende å ha orden på sin egen familie. Som skriften skal ligge i bunn for enhver som tjener Herren.

1 Tim. 5. 8 Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Da Jan Hanvold har flere «kul» med barn, flere ekteskap og lever i dag med sin tredje kone. Da er han så til de grader diskvalifisert som forkynner, hyrde og en kristen leder at det faktisk er kun en ting å si. Finn deg noe annet å gjøre, du er utelukket som forkynner og Pastor.
Dette er ikke noe frekt, arrogant eller personforfølgelse, det er kun å vise hen til Gud og hans ord.

Det er underlig, at til «nærmere» enkelte påstår Jan Hanvold lever «Gud». Så til mer «nåde» gir de han. Dette er helt imot skriften ord, som sier at det hjelper ikke noe med gode gjerninger, hvis vi lever motsatt enn Gud og hans ord.

Joh.e. 14. 21 Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.

Jan Hanvold elsker ikke Jesus, men han elsker sitt eget kjød og er etter hva Guds ord sier, ikke en Guds tjener. Han er diskvalifisert og utelukket til å inneha en tjeneste og åndelig embete.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...