mandag 10. september 2018

Nr. 134: Jørn Strand har syndet imot den Hellige Ånd, men han kan bli tilgitt hvis han omvender seg, og ber om renselse i Jesu blod, på nytt igjen!


Nr. 134:
Jørn Strand har syndet imot den Hellige Ånd, men han kan bli tilgitt hvis han omvender seg, og ber om renselse i Jesu blod, på nytt igjen!

Ap.gj.6. 7 Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en stor flokk av prestene ble lydige mot troen. De personene som Jesus sa syndet imot den Hellige Ånd, finner vi senere ble troende.
Det fantes tilgivelse for de religiøse på Jesu tid, det gjør det også for de religiøse i dag som Jørn Strand og likesinnede. Bilde av Jørn Strand i sin fortapte stilling som han er i dag, men Gud elsker også Strand, men i dag er han åpenbart på fortapelsen vei, da han er en rebell og en opprør imot Gud, og hans ord. Dette viser han ikke minst i sitt hat og manglende empati overfor meg.

Bilde av «Evangelist» Jørn Strand som tørker og tørker, men får ikke tørket bort sine synder før han går i seg selv, og ber om tilgivelse, og nåde over sine mange og stygge synder!Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 10. 26 Synder vi med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder.


Hva er synd, jo at en ikke vil ta imot Jesus og noen av jødene ville gå tilbake til loven etter at de hadde anerkjent Jesus som frelser. Dermed var det lenger ikke frelse å få da de stilte seg utenfor nåden. Om en prøver å holde deler av loven hjelper heller ikke for Gud. Adventistene påstår at man må holde sabbatsbudet og matforskriftene som en del av frelsen, dette er vranglære og like motbydelig for Herren som å leve i åpenbar synd.

27 Forferdelig er det vi da har i vente: dommen og Guds brennende ild som skal fortære dem som står ham imot.

Guds ord står fast og det forandrer seg ikke, og dommen hører Herren til.

Josva 1. 18 Hver den som setter seg opp mot deg og er ulydig mot dine bud, hva du så befaler ham, han skal dø. Vær bare modig og sterk!»

28 Når noen forkaster Moseloven, møter han ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vitners ord.

Moseloven var rettferdig og den var god. Den viser oss også hvordan Gud ser på synd, urettferdighet og hovmodighet. Han dømmer det på samme måte som dets opphav Satan.

29 Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trådt Guds Sønn under fot, vanhelliget paktsblodet som han selv er blitt helliget ved, og spottet nådens Ånd?

Dette her er et underlig ord for dagens kristne. Men Gud hater synd like mye i GT som i NT. Når noen vender seg bort i fra Kristus håner en nådens Ånd. Har en først lært Kristus å kjenne så leser vi i Jakob. 4. 5 Eller tror dere det er tomme ord når Skriften sier: Med hellig iver krever Gud den ånd han har latt bo i oss.

Hvem synder mot den Hellige Ånd og håner nådens Ånd?

De som vender seg bort i fra Kristus etter å ha lært ham å kjenne!

Hvem kan få tilgivelse etter å ha hånet nådens Ånd og syndet mot den Hellige Ånd?

Hvem kan få tilgivelse etter å ha drevet hor, hatt et ondt øye, baktalt, løyet og med mer?

Alle som vender seg til Kristus før en går ut av tiden vil motta 100 % renselse og tilgivelse. Det avgjørende er om en omvender seg til Kristus og blir satt i forbindelse med ham. Kristus tilgir all synd bare en vender seg til ham!

30 Vi kjenner jo ham som har sagt: «Straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde.» Og videre: «Herren skal dømme sitt folk.»

Men når vi nå har gått inn i dybdene i Hebreerbrevet er det mange viktige lærdommer å ta med seg. Disse her var mennesker som en gang kjente Jesus og trodde på den frie nåden i Kristus. Men vendte tilbake til Jødedommen eller deler av loven. De var med det like langt borte fra Gud som tyver, drapsmenn, horkarler, baktalere og andre som levde i synd.

31 Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender!

Hvem er dette sakt til? Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender!

Det er sagt til mennesker som vendte seg bort i fra Kristus etter først å ha lært ham å kjenne. Og det var ikke såkalt store synder de gjorde, men de holdt loven eller deler av loven. Vi har også slike åndelige retninger som dette i Norge som Adventister, enkelte Lutheraner og andre som vil holde loven eller deler av loven. Hvordan ser Gud på disse? Med avsky og han vil ikke vedkjenne seg dem. Da hvis en vil holde loven eller deler av loven som en troende.

Gal. 5. 4 Dere som vil bli rettferdige for Gud ved loven, er skilt fra Kristus, dere er falt ut av nåden.
(sitat slutt).

Jørn Strand syndet imot den Hellige Ånd nok ved flere anledninger. Men da han kalte meg for en person som har min forkynnelse og undervisning fra helvete. Og den Himmelske blogg for Djevelens blogg mistet han åpenbart livet i Gud, hvis han ikke hadde tapt det allerede?

Men han kan hvis han omvender seg, få tilgivelse. Det er hva Guds ord sier og lærer.

Det og syndet imot den Hellige Ånd er en tilstand der en tror og mener at når Guds Ånd virker, som ved Jesus og meg, at det er fra Beelsebul, Satan eller helvete. Men det er i fra Gud.
Men hvis disse menneskene som har ment dette, ydmyker seg, ber om tilgivelse og omvender seg, så får også disse tilgivelse.
Det fantes tilgivelse for de religiøse på Jesu tid, det gjør det også for de religiøse i dag som Jørn Strand og likesinnede.Legg merke til, at det var disse som Jesus sa hadde syndet imot den Hellige Ånd.

Synder du, så er det omvendelse som er «nøkkelen».
Strand har ikke omvendt seg, derfor lever han i et selvbedrag.
Han har åpenbart syndet imot Ånden da han hevder, tror og forkynner at den Himmelske blogg er fra Satan/helvete!
Nå er han på vei imot fortapelsen, men omvender han seg, bekjenner at han var villedet i sine uttalelser om meg, så finnes og får han tilgivelse, omvendelse rett og slett.
Men slik han lever i dag, ligger han dårlig an!
Hva er å synde imot den Hellige Ånd? Det er egentlig å leve et uomvendt liv, da synder enn imot Ånden.
Omvender enn seg, så kommer og får en tilgivelse!

Nr. 133: Jørn Strand er en parasitt på Kristi legeme!


Nr. 133:
Jørn Strand er en parasitt på Kristi legeme!

Så lenge Strand lever i den forestillingen at jeg og den Himmelske blogg er fra Satan/helvete finnes det ikke noen tilgivelse for Strand.

Men omvender han seg, så «letter» Satan og hans Ånd, og Gud og hans Ånd kommer til.

Strand lever i en tilstand av å stå Satan imot. Han synder da, imot Ånden ved å hevde at det som er fra Gud, er dra Satan/helvete!

Spott mot Den Hellige Ånd er ikke først og fremst tale om en eller flere syndige handlinger, men det gjelder en stilling en inntar. En vil ikke la seg påvirke av Den Hellige Ånd til å ta imot Jesus, Guds ord, korreks og omvendelse.
Bilde av «Evangelist» Jørn Strand som tørker og tørker, men får ikke tørket bort sine synder før han går i seg selv og ber om tilgivelse og nåde over sine mange og stygge synder!
Jørn Strand er en parasitt på Kristi legeme.

 

 

søndag 9. september 2018

Nr. 132: Hva vil det si at Jørn Strand har syndet imot den Hellige Ånd? Finnes det tilgivelse for dette her i dette livet, slik at Strand ikke går fortapt?

Nr. 132:
Hva vil det si at Jørn Strand har syndet imot den Hellige Ånd? Finnes det tilgivelse for dette her i dette livet, slik at Strand ikke går fortapt?


Så lenge Strand lever i den forestillingen at jeg og den Himmelske blogg er fra Satan/helvete finnes det ikke noen tilgivelse for Strand.

Men omvender han seg, så «letter» Satan og hans Ånd, og Gud og hans Ånd kommer til.

Strand lever i en tilstand av å stå Satan imot. Han synder da, imot Ånden ved å hevde at det som er fra Gud, er dra Satan/helvete!
 

Spott mot Den Hellige Ånd er ikke først og fremst tale om en eller flere syndige handlinger, men det gjelder en stilling en inntar. En vil ikke la seg påvirke av Den Hellige Ånd til å ta imot Jesus, Guds ord, korreks og omvendelse.

Bilde av «Evangelist» Jørn Strand som tørker og tørker, men får ikke tørket bort sine synder før han går i seg selv og ber om tilgivelse og nåde over sine mange og stygge synder!
Jeg prøver å tørke bort synden av mitt liv, men får det ikke til!

Her er snutten fra talen han holdt på Visjon Norge der han forbannet Gud, meg og den Himmelske blogg i de verste og styggeste ordelag.


Spott mot Den Hellige Ånd er ikke først og fremst tale om en eller flere syndige handlinger, men det gjelder en stilling en inntar. En vil ikke la seg påvirke av Den Hellige Ånd til å ta imot Jesus, Guds ord, korreks og omvendelse.

Når en har en slik innstilling over tid, blir hjertet forherda og til slutt føler en ikke lenger anger eller behov for tilgivelse. Spott eller synd mot Den Hellige Ånd er altså resultat av en lengre forherdelsesprosess. Slik som vi nå ser det med Jørn Strand som kaller den Himmelske blogg for Djevelens blogg, og det som står der er skrevet av forvirra og ødelagte mennesker.
Det er slik Strand hevder det, fra Helvete (jeg og den Himmelske blogg)!

Mannen har med dette åpenbart gått over alle grenser det er mulig å gå over, der han har syndet imot Gud, Guds Ånd, Guds ord og åpenbarer lever og vandre i mørke i sammen med Satan og hans demoner. Det er blitt den svarte natta i Jørn Strand sitt liv med slike utaleleser og synspunkter.

Mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 6. 4 Når noen en gang har fått lyset, har smakt den himmelske gave og fått del i Den Hellige Ånd,

Her både peker han på herligheten med den nye pakt og samtidig advarer imot å ikke forlate det. Lyset er å få se at kun Jesus frelser.

Den himmelske gave er Kristus og den Hellige Ånd er å få del i Gud selv.

Joh. e. 14. 23 Jesus svarte: Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

5 har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter,

Vi er født og blir bevart ved Guds ord. Guds ord er godt og det forener oss som troende. Vi som troende er verdens mest privilegerte mennesker da vi har smakt den kommende verdens krefter.

6 og de så faller fra, da er det umulig å fornye dem så de igjen vender om. De korsfester selv Guds Sønn på ny og gjør ham til spott.

Jeg mener dette ordet og spott imot Ånden ligger i samme gata. Flere her i menigheten hadde eller var i ferd å vende tilbake til Jødedommen. Ved det stiller en seg utenfor Kristus. Så lenge en stiller seg utenfor Kristus, om en går tilbake til Jødedommen, en fornekter ham eller spotter ham. Så er en utenforbi frelsen og vil være på vei mot fortapelsen. Men vender enn seg bort i fra Jødedommen, fra å fornekte og tom spotte Kristus, så tar Gud imot en og mann blir tilgitt og får del i nåden. Lever man utenforbi Kristus er en utilgitt. Lever en i Kristus er en tilgitt.

Fra mine bibelkommentarer Markus 3. 28 Sannelig, jeg sier dere: Alt skal menneskene få tilgivelse for, både synder og spott, hvor mye de enn spotter.

Hvor stor er Guds nåde? Uendelig stor, omfangsrik og omfattende. Jesus døde for alle synder til alle tider. Rom.5. 8 Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

29 Men den som spotter Den hellige ånd, får aldri i evighet tilgivelse, men er skyldig i evig synd.»

Her er et av de mest mistolkede og feiltolkede skriftsteder i hele Guds ord.

Det var mange som hevdet, spesielt blant lederskapet i Israel hevdet at Jesus var besatt. De fornektet med andre ord Jesus. Med slik innstilling er de skyldig i en evig synd. Så lenge en går med en slik innstilling og formening er en evig fortapt. Det er noe selv ikke Guds Ånd kan overprøve og gjøre noe med. Å spotte den Hellige Ånd er å ikke ville og ønske omvende seg, og hvis en holder fast ved å ikke omvende seg. Da er en skyld i evig synd. Tenk bare på Judas og Peter, begge sviktet Jesus og Peter alle verst med å banne og sverge på at han ikke kjente Jesus. Hadde Judas omvendt seg før han la løkka rundt halsen hadde han fått tilgivelse. Og hadde ikke Peter omvendt seg hadde han gått evig fortapt.

Vi kan få tilgivelse for absolutt alt form for synd uansett hvor heslig og alvorlig den er hvis en omvender seg og ber om nåde og tilgivelse. Det må en omvendelse og erkjennelse til, da er alt mulig for Gud lærer Guds ord oss.

30 Dette sa han fordi de hadde sagt: «Han er besatt av en uren ånd.»

Men som her de går med den innstillingen om Jesus; Han er besatt av en uren ånd.

Men når de omvender seg, uansett fra hvilken synd er det tilgivelse og nåde å få. Selv mange som en gang sto Jesus imot og sa slike ting om han at han var fra Satan, full av hat og løgn ble frelst og fikk nåde hos Gud.

Ap.gj.6. 7 Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en stor flokk av prestene ble lydige mot troen.

Men tilgivelse er knyttet til omvendelse. En gjengiftet troende vil ikke få tilgivelse før han går ut av det forholdet og en homoseksuell vil ikke få tilgivelse før han omvender seg. Men når en omvender seg og ber om nåde, er det nåde å få for alle synder. Men det må skje i dette livet eller er det for sent.
(sitat slutt).

Finnes det muligheter selv for Jørn Strand å bli frelst, og komme tilbake til Gud etter å ha syndet imot den Hellige Ånd?

Slik jeg ser det, ja! Hvis han bekjenner dette som synd å kalle den Himmelske blogg for Djevelens blogg. Ber offentlig om tilgivelse, og de personene som han offentlig har kalt for dette. Ja, da, hvis han angrer i sitt hjerte. Så mener jeg at det er tilgivelse å få, men han må gjøre det før han forlater dette jordlivet. Eller så vil synden henge ved ham og være med ham til dommen. Den dagen han skal stå innfor Gud, og Guds domstol. Så vil han måtte svare for dette, og siden synden ikke er bekjent. Vil han åpenbart ikke holde mål på dommens dag!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...