søndag 9. september 2018

Nr. 124: Øyvind Benestad utmeldelse av den Norske Kirke er et spill for galleriet!

Nr. 124:
Øyvind Benestad utmeldelse av den Norske Kirke er et spill for galleriet!

Jeg må le, virkelig le at kristenfolket «løfter» opp Øyvind Benestad. Han er ikke noe annet enn en sjefshykler.
Han har fremdeles inntekt, og større inntekt får han ved å bli populær nå som en som har «reist» seg imot den Norske Kirka og meldt seg ut!
Hva har han gjort, først?
Godtatt gjengifte blant de troende, og da i ettertid advare imot homofili er bare latterlig og et stort skuespill!

At Jan Hanvold gjør det, som er gjengiftet og lever i hor. Ja, det er som forventet, angrep er det beste forsvar.
Men Benestad, han lever da ikke i hor. Hvorfor ikke advare imot det som er mest nødvendig? Det er gjengifte i blant de troende, og da i særdeleshet blant forkynnere?

Matt. 23. 23 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer det som veier mer i loven: rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres og det andre ikke forsømmes. 24 Blinde veiledere, som siler bort myggen, men sluker kamelen!

Jesus sier: «. Det ene burde gjøres og det andre ikke forsømmes!»
Ja, vi må advare imot all synd, og ikke utelatte noen.

Det er akkurat dette som sjefshykleren Øyvind Benestad og likesinnede gjør.
Tunga er som en hurtigskrivers griffel når de taler imot de homosekuelle, men stum som en østers når det kommer til gjengifte. For et hykleri!
Begge deler er synd, både gjengifte og homoseksualitet!
                                                        
Men allikvel, gjengifte blant forkynnere er synden fremfor alle ting som stenger for Gud og hans Ånd. Men samtidig åpner opp for Satan, og hans demoner!


Nr. 504:
Å gi rom for gjengiftetde forkynnere er det samme som å åpne opp for Satan og hans demoner! Jan Hanvold er skilt og gjengiftet for tredje gang etter han kom til "tro"!

Lukas 11.23 Den som ikke er med mig, han er imot mig, og den som ikke samler med mig, han spreder. 24 Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, og når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av. 25 Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet. 26 Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første.

Det er ikke jeg som har satt standarden og hva som er de åndelige realiteter, det er hva Guds ord lærer som jeg forholder meg til, ikke noe annet. Å gi slike personer som "Pastor" Jan Hanvold og alle andre som er gjengiftet som troende rom og muligheter til å virke blant oss kristne er akkurat det samme som å gi Satan lillefingeren så tar han hele hånden!http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-253-jan-hanvold-en-falsk-profet.html

Jan Hanvold er demon besatt eller kraftig innfiltrert av onde Åndsmakter!

Hvordan jan jeg vite det? Dette kan jeg forklare i tre bolker for å si det slik.

1.) De som er i nærheten av ham blir påvirket av ham. Se på hans nåværende "falske" kone som ikke er hans kone Inger Hanvold som har fått noen stikkende øyne der demonene lyser ut av henne. Vondt å se på, men realiteten er det!

2.) Gud har gitt meg en drøm at Hanvold har vært besatt egentlig hele livet sitt, før han også ble "frelst". Han har nok aldri vært omvendt i ordets rette forstand. Han er en Kentaur som en åndelig skapning. Drømmen var følgende: Jeg fikk se Hanvold som en Kentaur der hans overkropp var ham selv men kroppen var en hest. Med andre ord viste Gud meg at Hanvold har nærmest hele sitt liv vært influert av demoniske åndsmakter noe han åpenbart også er i dag.

Her en Kentaur som Gud viste meg at Hanvold var i sitt indre menneske. Kentaur er en blanding av hest og menneske – halvt hest og halvt menneske. Figuren stammer fra greske sagn. Dette er Hanvold viste Herren meg i en drøm. Kentaurene tilhører en rase som er delvis hest og delvis menneske; den har et menneskes overkropp og hode, som sitter på kroppen av en hest i stedet for hestens hode og hals. De er kjent som en vill og ubehersket rase, som er fullstendig underlagt de dyriske kreftene i seg. Kentaurene holder til i Thessalia, og er avkom av lapittkongen Ixion og en sky som Hera hadde skapt om slik at den lignet henne selv.http://no.wikipedia.org/wiki/Kentaur

3.) Hanvold og Visjon Norge tillatter ikke Guds ord i sin fylle bredde der skilsmisse og gjengifte blir forkynt som Guds ord lærer. Det blir for drøy kost og det hater de. Når en f.eks. har sendt inn spørsmål med svar så hopper de glatt over dette emne, hvorfor? Demonene og kjødet trives ikke med sannheten!

Jeg sier ikke noe fra meg selv, men hva som er de reelle åndelige lover, regler og sannheten

Det står f.eks. at en leder og hyrde er en mønster for hjorden.

1Pet 5:3 heller ikke som de som vil herske over sine menigheter, men således at I blir mønster for hjorden.

Som forkynner, Pastor og lærer er du et mønster for hjorden og menigheten. Og alle andre troende. Hvis en da er skilt og gjengiftet som en troende, da må alle i menigheten skille seg og finne en ny partner. Hvorfor? For Pastoren og de som forkynner for andre er et mønster. Hadde Gud tillatt noe slikt i sin menighet hadde det blitt fullstendig kaos og Satan hadde vært menigheten hode og hersker. Derfor er det så alvorlig at en godtar og tillatter gjengifte blant forkynnere. Når skal Guds folk våkne opp?

Dette er gjentagelser av hva jeg før har undervist, men gjengiftetde vitner har Gud egentlig aldri tillatt eller tillatter eller kommer til å gjøre det. Det bryter imot hans vesen, natur og hans rettferdighet!

Å tillate gjengiftetde forkynnere og Pastorer og andre som innehar et tilsynsembete i Guds menighet vil gjøre at det ytre presses som alltid har vært og er på Guds menighet vil til slutt overta alt i Guds menighet. Selve nøkkelen til å holde verden ute av menigheten går på de troendes sexuall moral, og ikke minst med hensyn til gjengifte. Da blir det en flodbølge ikke fra Gud og hans Ånd, men fra Satan og hans Ånd. Valget er vårt og selve kjernen hvilken vei dette vil gå vil være på de troendes moral, og fremfor alt sexuall moral med hensyns til hvordan vi lever, ikke mener og lærer!

Men allikevel er en blitt skilt som troende og en innehar en tjeneste, så stilles det strengere kriterier. Der heter det flere plasser i Paulus undervisning at en skal være èn kvinnes mann (se Pastoral brevene). Hva da? Jakob sier i sitt brev kapittel 3:1: «Mine brødre! Ikke mange av dere må bli lærere! For vi vet at vi skal få desto strengere dom». Ansvaret er meget stort å være forkynner. Det er en stor forskjell å være et vanlig menighetsmedlem og å være forkynner. Men det er ikke dermed sakt at en er mer elsket av Gud, men det har med å være tro over det ansvarsområde Gud har gitt en. Jeg tror at Gud vil tilgi alle enhver synd. Men her er det andre ting som må komme i betraktning, som forkynner innehar man et spesielt ansvar. Ville noen i en profan sammenheng tillatt en pedofil å arbeide med barn? Nei. Like klar er Skriften på at vi ikke skal tillate at en gjengiftet forkynner skal forkynne for andre mennesker med et Pastoral og lærer ansvar. At en er Evangelist som bl.a. Frank Mangs var etter han ble fraskilt, kan vi tillatte. Men ikke bli innsatt som Pastor, Hyrde eller eldste. En skal ikke være leder for flokken og hjorden, men være selv under et form for tilsyn. Men når en innehar et embete som forkynner, så kreves det mye. Derfor sier Jakob at ikke mange skal være forkynnere. Derfor kan ikke en forkynner ta seg friheter bare på egen bekostning, han har et spesielt ansvar over Gud og sine medmennesker. Når det gjelder ekteskapet, så er det ikke tillatt for en forkynner å gifte seg opp igjen under noen omstendighet, da diskvalifiserer han seg for det embete han har fått. Det er som en idrettsmann hogger bena av seg, han er ikke lengre skikket til å være idrettsmann, om han så gjerne vil. En forkynner skal være èn kvinnes mann ser vi Paulus underviser om gang etter gang. (1. Tim. 3.2 og Titus 1:6). Skulle noe være uklart her, så anbefaler jeg å sende inn et spørsmål til bloggen vår eller skrive noe selv der. Dette burde og skulle vært en felleskristen forståelse der ikke gjengiftetde fikk og kunne dra land og strand runde. Det er åndsmakter, demoniske sådanne som følger i fotsporet av løs seksual- og moral liv. Tim. 4. 1. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter. 2 De blir bedratt av løgnaktige hyklere som er brennemerket i sin samvittighet. 3 Disse nekter folk å gifte seg og krever at en skal holde seg borte fra visse slag mat, enda Gud har skapt dette for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot det med takk. 4 For alt det Gud har skapt, er godt, og ingen ting er forkastelig når det mottas med takk. 5 Det blir helliget ved Guds ord og bønn. Det er ikke snakk om A og B kristne. Ekteskapet er en Gudgitt ordning som også viser forholdet mellom Kristus og menigheten. Derfor ligger det i selve naturen her, at det stilles så store krav. Gud står bak sitt ord, derfor er dette et forbilde på noe enda større og rikere. Vårt forhold til Jesus og hans forhold til oss. Vær derfor nøye med både den du gifter deg med og at du ikke tilsøler ditt liv her. Ved at du lever i samsvar med Guds ord her, er den beste forutsettingen at du vokser som troende. 1. Tess. 4. 1. For øvrig, brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus: Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være Gud til behag, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette! 2 Dere vet jo hvilke påbud vi gav dere fra Herren Jesus. 3 For dette er Guds vilje – deres helliggjørelse: Dere skal holde dere borte fra hor; 4 enhver skal vite å vinne seg sin egen hustru i hellighet og ære, 5 ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud. 6 Og ingen må gjøre sin bror urett eller bedra ham i disse ting. Herren straffer alt slikt, det har vi tidligere sagt og lagt dere på sinne. 7 For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. 8 Derfor, den som avviser dette, avviser ikke et menneske, men Gud, han som gir dere sin Hellige Ånd. Vi leser om at skriften gir et klart vitnesbyrd om presten i den gamle pakt hvordan han skulle leve, som sto i det samme ansvarsforholdet innfor Gud og sine medmennesker som forkynneren og tilsynsmannen står i den nye pakt. 3. Mosebok 21:14: «En enke eller en fraskilt eller en vanæret kvinne eller en skjøge – noe slikt må han ikke gifte seg med. Bare en jomfru av sitt folk skal han ta til hustru». Vi leser om at Gud gir det samme vitnesbyrd og krever det samme av Presten under det kommende 1000-årsriket som skal tjene for folket i Jerusalem i Israel, der lov og rett skal gå ut i fra. Esekiel 44:22: «En enke eller en kvinne som hennes mann har skilt seg i fra, skal de ikke ta til hustru, men bare jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta en enke som er enke etter en prest». Når Skriften er så klar når det gjelder presten i den gamle pakt og under 1000-årsriket, så er den ikke mindre klar når det gjelder under menighetens tidshusholdning, vi som lever under det herligeste og største privilegium av alle; «èn kvinnes mann». På samme måte som at Skriften sier at det er demonisk og forførisk å nekte en forkynner og tilsynsmann å gifte seg (1. Tim. 4:1), er det å komme under de samme negative forholdene å akseptere og tillatte at forkynnere gifter seg på nytt mens ektefellen lever. Det er kun ved død at det kan være riktig for en tilsynsmann å gifte seg på nytt igjen, og da med ei som ikke er fraskilt! Bl.a. Derek Prince som var en flott bibellærer giftet seg med ei fraskilt, dette var selvfølgelig aldri Guds vilje. Får bare håpe at han ble frelst om han gjorde imot Guds vilje.

Demone tar med seg syv ånder verre enn seg selv, og de får innpass i kristenheten når vi tillatter gjengiftetde forkynnere og gjengifte blant de troende uten grunn!

Dette er også terping på hva jeg har sagt før, men det er dessverre tvingende nødvendig å gjenta. Gud hater skilsmisse og gjengifte blant hans barn er å drive hor og åpne opp for Satanisk aktivitet og demonene får fritt spillerom. Og la nå aldri noen som er gjengiftet som troende få mulighet til å undervise andre og være et mønster for de troende!

Peter taler om at Pastorer og andre som underviser er et mønster, forbilde eller den som alle skal "etterape", hva da med de som har skilt og blitt gjengiftet som troende og er Pastorer og lærer i Guds ord?

For å gå rett på sak. de åpner direkte opp for demonisk forførelse og Satan med sitt liv i Guds menighet da de lever i hor og de som har giftet seg med en som er skilt lever også i hor. skriften taler om at de skal utstøtes av menigheten hvis de ikke omvender seg.

Jeg er ikke dømmende, bare peker på hva Guds ord sier og følger det selv og forventer at alle andre troende skal gjøre det samme som meg og hva Guds ord lærer og sier.

Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Og hvorfor er dette så viktig? For disse "mindre" syndene åpner opp for de "større" synder da syndens opphavsmann og fullender er og forblir Satan. Derfor å åpne opp for slike demonbesatte og horkarler som Jan Hanvold og alle andre som er gjengiftet som troende er å sette døra ikke bare på gløtt for Satan og hans demoner. Men å åpne den opp på vidt gap for ham.

Demonene har fritt spillerom i Jan Hanvold, og alle som kommer inn under hans "vinger" vil få samme åndskrefter "overført". Derfor hold deg så langt som mulig unna han og likesinnede.

Demonene trives og lever i Hanvold noe de har gjort sikker hele hans liv! Først fra barndom der han ikke hadde skolesaker med men pornoblader. I ungdommen var det stoff, og i sitt voksne liv har det vært "Jesus" og å lure de troende med sex. Han har avslørt at han er demonbesatt flere ganger. Bl.a. så sa han at han ikke hadde god sex med sine første to koner, men nå med sin tredje som ikke er hans kone, Inger med de stikkende øynene da hun også er innfiltrert av åndsmakter. Hvordan vite så sikker dette som sagt? Hanvold har ikke styr på sitt eget liv overhode når det gjelder sex, moral og nøysomhet som er kristne dyder, han er ergo ingen sann kristen men en falsk profet. En ulv i fåreklær selv om Minos, Østby, Berntsen, Lise Karlsen, Jørn Strand og mange andre med et forsøplet og sløvt åndsliv stiller opp i sammen med ham!

Hvordan kan en vite at Hanvold og likesinnede er demonbesatte?

Det er ikke vanskelig egentlig, det er bare å lære Jesus og Guds ord å kjenne og handle på det. Så når en kommer i konflikt eller har med andre å gjøre, så merker enn fort hvilken Ånd de er av og er i besittelse av. De som gifter seg som troende om igjen går ikke Guds ærend men den Ondes ærend vær du sikker. Og det blir dobbelt så ille når de vil opp og frem!

Som en demning som brister

Vi vet, og har sett det både på film og nyheter at en demning som brister så skjer det litt og litt. Så gir den etter og det kommer som en flodbølge. Det er det vi har å vente over Guds menighet der en åpner opp for litt av synden og verden. Til slutt er ikke Guds menighet lys og salt, men mørke, død og forråtnelse!

Klagesangen 1. 1. Hvor ensom hun sitter, den folkerike stad! Hun er blitt som en enke; den store blandt folkene, fyrstinnen i landene er blitt til træl! 2 Sårt gråter hun om natten, og hennes tårer rinner på hennes kinn; hun har ingen trøster blandt alle sine elskere; alle hennes venner har vært troløse mot henne, de er blitt hennes fiender. 3 I landflyktighet er Juda vandret, efter trengsel og megen møie; det bor iblandt folkene, har ikke funnet hvile; alle dets forfølgere har innhentet det på trange steder. 4 Veiene til Sion sørger fordi ingen kommer til festene; alle dets porter er øde, dets prester sukker, dets jomfruer er sorgfulle, og det selv er bitterlig bedrøvet. 5 Dets motstandere er blitt dets herrer, dets fiender er trygge, for Herren har lagt sorg på det for dets mange overtredelsers skyld; dets små barn har fienden ført i fangenskap. 6 Fra Sions datter svant all hennes prakt; hennes fyrster blev lik hjorter som ikke finner beite, og de gikk der uten kraft for forfølgerens åsyn. 7 I sin elendighets og landflyktighets tid kommer Jerusalem i hu alle de herligheter som hun hadde fra fordums dager; da hennes folk falt for fiendens hånd, og hun ingen hjelper hadde, da så fiendene henne, de spottet over det hun hadde tapt. 8 Storlig har Jerusalem syndet, derfor er hun blitt til en vederstyggelighet; alle de som æret henne, forakter henne, for de så hennes blusel; hun selv sukket og vendte sig bort. 9 Hennes urenhet hang ved hennes kjortelfliker; hun tenkte ikke på hvad ende det vilde ta med henne; da sank hun på underlig vis, ingen trøstet henne. Herre, se min elendighet! Fienden gjør sig stor. 10 Fienden rakte sin hånd ut efter alle hennes kostelige ting; for hun så hedninger komme inn i hennes helligdom, de som du bød ikke skulde komme inn i din menighet. 11 Alt hennes folk sukker og søker efter brød; de gir sine kostelige ting bort for mat, for å opholde livet. Se, Herre, se hvor foraktet jeg er blitt! 12 Går det eder ikke til hjerte, alle I som går forbi på veien? Sku og se om det finnes en smerte lik den smerte som er voldt mig, den som Herren har bedrøvet mig med på sin brennende vredes dag! 13 Fra det høie sendte han ild i mine ben og lot den råde; han spente ut garn for mine føtter, han støtte mig tilbake, han gjorde mig elendig, syk hele dagen. 14 Mine overtredelser er knyttet sammen ved hans hånd til et åk; sammenslynget er de lagt på min nakke; han har brutt min kraft. Herren har gitt mig i hendene på dem som jeg ikke kan stå imot. 15 Herren forkastet alle de kjemper som fantes hos mig, han kalte sammen en folkeskare mot mig for å knuse mine unge menn; Herren trådte vinpersen for jomfruen, Judas datter. 16 Over dette gråter jeg, mitt øie, mitt øie flyter bort i vann; for langt fra mig er trøsteren som kunde husvale min sjel; mine barn er ødelagt, for fienden fikk overhånd. 17 Sion rekker ut sine hender, det har ingen trøster; Herren har kalt sammen mot Jakob hans fiender rundt omkring; Jerusalem er blitt til en vederstyggelighet blandt dem. 18 Herren er rettferdig, for jeg var gjenstridig mot hans bud. Hør, alle folk, og se min smerte! Mine jomfruer og mine unge menn er gått i fangenskap. 19 Jeg ropte på mine elskere; de svek mig. Mine prester og mine eldste opgav ånden i byen da de søkte efter mat for å opholde livet. 20 Se, Herre, jeg er i trengsel! Det gjærer i mitt indre, mitt hjerte vender sig i mitt bryst; for jeg har vært gjenstridig; utenfor har sverdet gjort mig barnløs, innenfor er det som døden. 21 De hørte at jeg sukket, det var ingen som trøstet mig; alle mine fiender hørte om min ulykke, de gledet sig over at du har gjort det. Men du lar komme en dag som du har forkynt, og da skal de bli som jeg. 22 La all deres ondskap komme for ditt åsyn, og gjør mot dem som du har gjort mot mig for alle mine overtredelsers skyld! For mine sukk er mange, og mitt hjerte er sykt.

Realterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/02/nr-1838-ikke-noe-takk-til-yvind.html
http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-71-den-som-finner-sitt-liv-eller.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-254-er-emanuel-minos-og-co-ved-sine.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=mange-falske-profeter-er-allerede-staatt-frem http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-155-hvorfor-angriper-du-herrens.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-167-visjon-norge-er-det-en-kanal-vi.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-217-emanuel-minos-er-gatt-fra-vre-en.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-483-er-pastor-jan-hanvold-antikrist.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-325-galskapen-pa-visjon-norge-som.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-325-galskapen-pa-visjon-norge-som.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-326-brandon-spiker-en-avlegger-av.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-155-hvorfor-angriper-du-herrens.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...