tirsdag 28. august 2018

Nr. 32: Hva er verst av de PinseKaresmatiske utbredte tillatelse av gjengifte, eller katolikkenes sølibat løfte som fører til unormal og abnorm sex blant kardinaler, munkene, nonene og prestene?

Nr. 32:
Hva er verst av de PinseKaresmatiske utbredte tillatelse av gjengifte, eller katolikkenes sølibat løfte som fører til unormal og abnorm sex blant kardinaler, munkene, nonene og prestene?

Dette maleriet av Joachim Anthonisz Wtewael forteller Bibelens historie om Lot som har sex med sine døtre for å føre ætten videre. Dessverre har det alltid blant kjødelige kristne vært unormal og abnorm sex både før, i dag og dessverre det tar ikke slutt før vi får se Jesus og blir ham lik.
Forkynneren 7. 29 Se, dette er det eneste jeg har funnet ut, at Gud skapte mennesket som det skulde være, men de søker mange kunster.

Protestantene og katolikkene er dessverre her i ferd med å bli like ubibelske bare på to forskjellige måter, men så er både protestantene og katolikkene som kristne sekter å regne da ingen av dem pr. i dag følger Guds ord som det burde og skulle etterleves og følges.

Men vi burde ha forventet mer av protestantene som tross alt i utgangspunktet følger Guds ord som tillater ekteskap blant de som skal være Hyrder og lærere i Guds menighet. I motsetning til den katolske kirke som krever og har sølibat løfte, noe som Guds ord sier er demonisk og lære fra Satan!

1 Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer 3a som forbyder å gifte sig

Men hva så med protestantene, og fremfor de PinseKaresmatiske kristne som godtar nærmest gjengifte slikt i dag et i enkelte kretser nesten må være gjengift for å bli godtatt. I hvertfall aksepterer denne synd.

At katolikkene havner i baret er forståelig da de inngår et sølibat løfte som er kun mulig å holde hvis Gud gir nåde. Og Guds ord advarer på det sterkeste imot dette. Men hva så med protestantene, og fremfor alt de PinseKaresmatiske som godtar dette i dag over en lav sko ed skilsmisse og gjengifte? Også blant de som skal være tilsynsmenn og Hyrder. Hva med dem? De har et rett utgangspunkt da de godtar og på mange åter fremelsker at troende skal være gift, men så godtar de både gjengifte og at troende gifter seg med fraskilte som Guds ord sier er å drive hor. Hva med dem? Det er Sodoma og Gomarra i menigheten!

Jeg vet en ting, vi kan aldri under noen omstendighet godta gjengifte eller at en Hyrde eller tilsynsmann gifter seg på nytt etter et samlivsbrudd eller gifter seg med en fraskilt. Godtar vi det så får vi verden i menigheten. De som Gud bød skulle være utenforbi hans menighet.

Klagesangen 1. 10 Fienden rakte sin hånd ut efter alle hennes kostelige ting; for hun så hedninger komme inn i hennes helligdom, de som du bød ikke skulde komme inn i din menighet.

Den som er mye betrodd, har et større ansvar!

Lukas 16. 10 Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort.

Protestantene i motsettningen til katolikkene har et sunt og bibelsk syn på ekteskapet i utgangspunktet. Derfor er de betrodd så mye mer, stakkars katolikkene som skal kjempe imot et sølibat løfte som er demonisk og fra Satan. Mens protestantene og spesielt de PinseKaresmatiske åpner opp for ham på vidt gap, etterpå. Da med skilsmisse – gjengifte og gifte med fraskilte. Ser du ikke at Satan har snart lurt hele kristenheten om det er katolikkene eller det er protestanter da med de PinseKaresmatiske i spissen? Dette er meget alvorlig, det å godta gjengifte og gifte med fraskilte, det er å åpne opp for demoniske og kjødelige krefter som er nærmest umulig å bli kvitt og få ut av menigheten etterpå. Prøv bare å forkynne imot dette? Døperen Johannes ble halshugget da han tok opp kampen. I dag blir en vel ikke halshugget, bare frøse og boikottet ut!

Jesus ville refset sterkest protestantene og de PinseKaresmatiske kristne for dette da de har lov å gifte seg som Guds ord sier. Og da er det fint mulig å klare å holde sin sti ren, bare en selv vil det!

Lukas 10. 12 Jeg sier eder at det skal gå Sodoma tåleligere på hin dag enn den by. 13 Ve dig, Korasin! ve dig, Betsaida! for dersom de kraftige gjerninger som er gjort i eder, var gjort i Tyrus og Sidon, da hadde de for lenge siden omvendt sig og sittet i sekk og aske. 14 Dog, det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere i dommen enn eder. 15 Og du, Kapernaum, som er blitt ophøiet like til himmelen! like til dødsriket skal du bli nedstøtt. 16 Den som hører eder, hører mig, og den som forkaster eder, forkaster mig, og den som forkaster mig, forkaster ham som sendte mig.

Det vil gå PinseKaresmatiske mest ille av alle kristne er jeg overbevist om da de er betrodd så mye og har falt så dypt. Det er ingen kristen bevegelse som er betrodd så mye siden de første kristne, i dag ser vi mer synd og hor forekomme der enn i noen annen kristen leir og bevegelse. Hadde en katolsk pater eller munk fått de samme muligheter er jeg overbevist at han hadde gjort hva som helst for sin ektefelle i dyp takknemmelighet og beundring. Men hva gjør så alt for mange pinsekarismatikere? De skiller og gifter og herjer og holder på og blir aldri fornøyde, de er som rundbrennere.

Det gjelder å ta vare på sin første ektefelle, ikke alle andre.

Mal 2:14 Og I sier: Hvorfor? Fordi Herren har vært vidne mellem dig og din ungdoms hustru, som du har vært troløs mot, enda hun er din ektemake og din hustru som du har inngått pakt med. 15 Men har ikke en gjort det og er enda blitt i live? Men hvad gjorde denne ene? Han vilde opnå den ætt Gud hadde lovt ham; men I skal ta vare på eders liv, og mot din ungdoms hustru må du ikke være troløs! Ordspr 5:18 Din kilde være velsignet, gled dig i din ungdoms hustru!

Skriften er klar her, enten lever du i sammen med den du har giftet deg med, eller enslig – resten av livet. Og det er synd å gifte seg med en som er fraskilt, gjør en det, så blir en delaktig i hans synder. Hva velger du? Følge Guds ord og elske og ære din ungdoms hustru? Eller lifle og være utro med andre og finne deg en ny etter en skilsmisse? Da er du ikke lengre enn kristen, men en horkarl og skal støtte ut av menigheten. I dag skjer det motsatte. De som følger Guds ord og Lammet, kommer på kant og blir støtt ut. Mens synderne, horkarlerne og ekteskapsbryterne blir tatt vare på. Hvem er de verste i så hensende? Uten tvil de protestantiske kristne og i særdeleshet de PinseKaresmatiske kristne.

Jeg spurte: Hva er verst av de PinseKaresmatiske utbredte tillatelse av gjengifte, eller katolikkenes sølibat løfte som fører til unormal og abnorm sex blant kardinaler, munkene, nonene og prestene?

All synd er like ille i Guds øyne, men da protestantene har en helt annen mulighet og virkelig kan følge Guds ord her, men ikke gjør det. Så vil jeg si at det som skjer innforbi protestantismen, og i særdeleshet blant de PinseKaresmatiske kristne er Satan i aksjon. Ikke noe Hellig ånd eller Gud, men Satan og hans falne engler og demoner! Jesus sa at vi skulle vokte oss for de falske profeter, selv om de både trodde på tegn, under og mirakler. Og fikk oppleve det til tider!

Matt. 7. 15 Men vokt eder for de falske profeter, som kommer til eder i fåreklær, men innvortes er glupende ulver! 16 Av deres frukter skal I kjenne dem; kan en vel sanke vindruer av tornebusker eller fiken av tistler? 17 Således bærer hvert godt tre gode frukter, men det dårlige tre bærer onde frukter. 18 Et godt tre kan ikke bære onde frukter, og et dårlig tre kan ikke bære gode frukter. 19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. 20 Derfor skal I kjenne dem av deres frukter. 21 Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. 22 Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? 23 Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som levde i lovløshet!

Akkurat som i Jeremias dager, er det i dag mange falske profeter. Jeremia 23,16 sikter til dem som forteller om sine syner, men disse "stammer fra deres eget sinn og ikke fra Herrens munn." Dagens falske profeter, er i likhet med mange fortidens profeter, opptatt av egen fortreffelighet og åndelighet. De forfører ukritiske, godtroende mennesker med et slags falskt håp, og trekker disipler heller til seg selv enn til Kristus. Dog, når forutsigelser av disse moderne profeter ikke engang kommer i nærheten av en oppfyllelse, kommer de med en mengde unnskyldninger eller fornuftsmessige forklaringer på feiltagelsene, og etterlater i kjølvannet av sine spådommer ikke annet enn uklarhet og forvirring. Det er trist at ikke flere moderne profeter drar lærdom av sine falske profetier, men simpelthen fortsetter å pønske ut nye planer eller åpenbaringer, og glemmer eller ignorerer sine forrige profetier som om de aldri hadde uttalt dem. Få av disse profeter viser noe spor av anger eller kommer med unnskyldning som følge av feilslåtte "ord fra Herren" som de har uttalt.

Sluttkommentar: Gjengifte blant forkynnere og Hyrder i Guds menighet er slik jeg ser det som en kardinal synd som åpner opp igjen for Satan og hans urene åndsmakter i alle fasonger og det gir han en mulighet til å operere fritt vilt blant de såkalte evangeliske kristne og da i særdeleshet de PinseKaresmatiske kristne. Dette ser jeg så klart, har erfart og derfor bringer jeg det også videre! Skal det bli vekkelse – sann vekkelse over de evangeliske kristne? Da må en få renset opp i dette, før dette vil det aldri skje noe som helst av varig betydning da Gud gir kun sin Ånd til de som lyder ham og er ham tro. Ikke de som er ulydige og som gifter seg på nytt som kristne eller gifter seg med en fraskilt som en troende. Men for de som er tro imot sin ungdoms hustru og tro imot Herren, ingen andre. Takk og lov for det. Da vet vi hvor Gud er, der det er renhet, hellighet og der Guds folk lyder Guds ord og følger det!

Apostlenes Gjerninger 5,32. «Vi er vitner om alt dette, vi og Den hellige ånd som Gud gav dem som lyder ham.» Vi lyder Gud ved å forbli tro imot ham og vår ungdoms hustru, gjør en noe annet ved enten å gifte seg på nytt etter en skilsmisse eller gifte seg med en fraskilt gjør enn lærer skriften synd til døden og fører samme dom over andre. Og den Sataniske ånd som kommer til i dens liv, vil også bli overført og «smittet» over på andre som kommer i kontakt med den som er enten fraskilt og gift etter på, eller som er gift med en fraskilt!

Bli derfor ikke delaktig i andre synder, men ta avstand og hold deg borte fra slike!

Dypest sett er gjengifte blant troende og gifte seg med fraskilte spiritisme, da det står at den som holder seg til en skjøge blir en Ånd med henne. Derfor hører vi veldig ofte når noen gifter seg på nytt at de sier at Gud har sagt at jeg skal gifte seg med den eller den. Det er selvfølgelig ikke Gud, men onde åndsmakter som her går «Satans ærende»! Det får vi komme tilbake til ved en senere anledning kjære venner! Det for holde for denne gang det jeg her har skrevet og formidlet!

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-574-jesus-kvinner-er-lsslupne-og.html?spre http://janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-240-judys-vitnesbyrd-om-omvendelse.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-121-kan-vi-lre-noe-av-katolikkene.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr113-kan-en-som-er-fdt-homoseksuell.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-120-skal-jeg-forlate-min-ektefelle.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-100-hva-er-skilsmissegrunn.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-119-kan-en-vre-en-troende-og-sambo.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-166-hvordan-fa-et-lykkelig-ekteskap.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-99-klosterlivet-er-det-tuftet-pa.html http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://janchristensen.net/index2.php?side=linker

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...