mandag 27. august 2018

Nr. 28: Visjon Norge og Pastor Jan Hanvold er med å legge grunnen for Antikrist og den Falske profet da de står for Satans rike!

Nr. 28:
Visjon Norge og Pastor Jan Hanvold er med å legge grunnen for Antikrist og den Falske profet da de står for Satans rike!

Hva er en ulv i fåreklær? Det er en som gir seg ut for å være en kristen leder, Pastor eller Hyrde men som ikke er det. Hanvold er ingen sann kristen, det vitner hele hans liv om, ikke minst om alle hans skilsmisser og påfølgende gjengifter om. Og hans herlighetsteologi likeså. Her er illustrasjonsbilde av Hanvold som er en tilsynelatende Israels venn, men Guds ord forvrenger han til sin egen og andres undergang. La dere aldri bli imponert eller tro at «Gud» er med fordi om Hanvolds arbeid tilsynelatende lykkes. Det lykkes fordi det klør i øret på mennesker at en kan være en kristen og fremdeles leve som en lyster, Gud har da også skapt penger og sex ligger tjukt utenpå Hanvold. Dette er en falsk profet, ikke mer eller mindre! Hanvold fordømmer i TV ruta si mennesker til helvete, men at han selv er på vei der «glemmer» han å ta med!Antikrist fra Wikipedia:

Antikrist (gresk αντί /anti/, «mot» og «istedenfor», og χριστος, «den salvede», som referer til Kristos, «Kristus») er innen kristendommens eskatologi en eller flere personer som anses for å oppfylle de bibelske profesiene om en som vil motsette seg Kristus og sette seg selv inn som stedfortreder i Kristi sted. Uttrykket fremkommer fem ganger i Johannes' første og andre brev i Det nye testamente – en gang i flertallsform og fire ganger i entallsform – og er oftest assosiert med troen på en konkurrerende og antatt ond eksistens motsatt Jesus fra Nazareth. Det refereres også til Antikrist tidligere i Bibelen, blant annet i Daniels bok («den gudløse»). (sitat slutt).

Antikrist er først og fremst istedenfor Kristus, Hanvold er også istedenfor de som forkynner Guds ord rett og lever som Guds ord lærer.

Antikrist vil som Hanvold være tilsynelatende positiv og vennlig innstilt overfor Israel, men hater hva Israel står for. Hanvold hater også Guds ord da han ikke innretter seg etter Guds ord hverken i liv og lære.

Her en artikkel jeg skrev om Hanvold for noen år siden:

Jan Hanvold, en falsk profet!

Jeg har prøvd å ha litt fokus på Hanvold, for hvis en ikke ser at han er en falsk profet, da ser en ikke heller andre som er det men mer fordekt. Hvis en ikke klarer å se at han er det, da tror jeg en er så forført og lurt, at en må virkelig revurdere alle sin holdninger og synspunkt. For å nevne kort 10 punkter for ordens skyls som gjør Hanvold, Pastor Jan Hanvold til en falsk profet i enighet med skriften: 1.) Hanvold er fraskilt og lever da i hor sier skriften. Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

2.) Hanvold selv sier han er en falsk profet, da får vi tro hans egne ord: http://www.youtube.com/watch?v=Frvhp7h3UNI En profet er en person eller budbringer som anses å kunne formidle og åpenbare et religiøst budskap fra Gud. Jan Hanvold sa jo selv, når han profeterte på Visjon Norge at fru Clinton ble neste president, at vist ikke dette går i oppfyllelse, så er jeg en falsk profet, noe han hadde helt rett i. Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden. Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill.

3.) Hans pengetigging er manipulerende og ubibelsk. Han lover på vegne av Gud, noe som ingen har myndighet og makt til å gjøre. 4.) Han snakker om såing og høste, som et mantra. 1000 kr til ham, så får du 10.000 tilbake. Dette har Gud aldri lovet i sitt ord. 5.) Han skor seg på godtroende og forførte menneskers gavmildenhet, skremmende at han håver inn millioner på dette, som han også puter rikelig ned i sin egen lomme.

6.) Fordømmer andre og irettesetter andre men selv lever i synd og driver med ubibelsk lære. Dette er stikk i strid med Jesu Bergpreken og Guds ord lære. Det er først når vi har skikket vårt eget liv at vi skal kunne være frimodige å avsløre og irettesette andre. Her er bibelen virkelig radikal, les selv! Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. 20 For jeg sier eder: Dersom eders rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer I ingenlunde inn i himlenes rike.

7.) Hanvold er en karismatiker og trosbevegelsen mann. Åpner en opp for ham, så får en også med disse forkynnerne og disse lærene på “lasset”. Dette er virkelig å gå i ledertog med satan og de onde åndsmakter, noe jeg vil på det sterkeste advare imot. 2. Kor. 6. 14 Trekk ikke i ulikt spann, sammen med vantro! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva samfunn har lyset med mørket? 15 Hvordan kan Kristus og Beliar være enige? Hva forener en troende og en vantro? 16 Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? For vi er den levende Guds tempel. Gud har jo sagt: Jeg vil bo og ferdes blant dem, jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. 17 Derfor sier Herren: Dra bort fra dem, og skill dere fra dem, rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere, 18 jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, Den Allmektige. 7. 1. Mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss rense oss for all urenhet på kropp og sjel og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud. 8.) Dette punket er et meget vanskelig punkt å ta opp da denne mann har skaffet seg enda en ny kone og barn, men det må allikevel sies i fra da han er en offentlig person og som promoterer seg selv og sin egen virksomhet som få og ingen andre. Når ha står for det han står og lever i hor, så vil ha dra alle andre med seg i den samme dom som alle andre falske profeter til alle tider har gjort. Først sin egen nye familie, sine medarbeidere og alle som stiller opp på hans kanal som David Østby, Emanuel Minos, Lise Karlsen, Arvid Bentsen, Vebjørn Selbak og alle andre som med vitende vilje stiller opp i sammen med ham. 2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør. 9.) En meget viktig grunn for å advare imot Hanvold som bl.a. Kong David ble dømt så strengt av Gud for var at ved det han gjorde, gav han fienden eller hedningen en grunn til å spotte Gud. Dette vil ikke Herren gjøre seg bekjent ved. Her kunne jeg tatt flere og mange eksempler men jeg nevner kun et eksempel hva Hegner og Kapital skrev om Hanvold. For Gud så betyr vårt vitnesbyrd ovenfor den døende og fortape verden mye. Se her hva Kapital skrev: Predikant Jan Hanvold med fattigfolk som sponsor Stiftelsen VBC, med Jan Hanvold i spissen, brukte seks av fem innsamlede nødhjelpsmillioner til eiendom i 2003. Nå har de nettopp svidd av 6,5 millioner på nye lokaler til TV Visjon Norge.

10.) Det siste punket er også meget viktig som jeg vil ta opp. Når Hanvold og Visjon Norge får så stor plass og så mye økonomisk støtte vil de ta opp meget stor plass som går på bekostning av andre. Derfor finner vi i Guds ord igjen og igjen at Herren vil ha førsteplassen og ikke avgudene. Og Herren ville at hans sanne Profeter skulle ha førsteplassen, ikke de flakse profeten. Dette er et mønster som gjør seg gjeldende. Ved alle midler, tid og krefter mange oppriktige, godtroende og naive mennesker bruker på ham. Som de skulle og kunne brukt på andre, blir da forbigått og de vil ikke få lønn for det hos Himmelens Gud, men heller dom og miste sin lønn. Hvis de blir frelst.

2. Krøn. 20. 20 Morgenen etter brøt de tidlig opp og drog ut til Tekoa-ødemarken. Med det samme de drog ut, trådte Josjafat fram og sa: «Hør på meg, dere menn fra Juda og Jerusalem! Tro på Herren deres Gud, så skal dere holde stand! Tro på hans profeter, så skal dere ha lykken med dere!»

Nå har jeg ikke tatt med fruktene av hans arbeid og “tjeneste”. Har så vidt hvert innom dommen over det, men slik kunne jeg har fortsatt, men dette må være mer en nok for at en skulle ta 100 % avstand overfor ham og Visjon Norge! (sitat slutt).

Sluttkommentar:

Det er noe som jeg virkelig synes er ille med Hanvold, det er at han blir forsvart og trodd på av såpass mange evangelisk troende at jeg lurer virkelig på hvor stor frafallet er. Det står klart i skriften at den som forsvarer, er med på hans programmer, eller på andre måter er med å støtter opp om hans virksomhet blir medskyldig.

Her en artikkel jeg også skrev for noen år siden om det å være medskyldig:

Er du medskyldig?

2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.

Jakob 3. 1. Mine brødre! Ikke mange av dere bør bli lærere, for dere vet at vi skal bli så mye strengere dømt.

Lukas 17. 1. Han sa til disiplene: «Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ve den som de kommer fra! 2 Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en kvernstein om halsen, enn at han skulle forføre en av disse små. 3a Ta dere i vare!

Det forundrer meg hvor lite opplyst troende mennesker er om disse ting. At vi står i en relasjon til alle andre troende om vi selv ønsker det eller ikke. Vi er som et legeme og tilhører hverandre. Og når et lem lever ikke i takt med hode – som er Kristus – så smitter det over på alle andre. Når et lem er lydig, så blir konsekvensen at det også påvirker de andre. Dette har ikke noe med noe annet en at vi står i direkte livsforbindelse med hverandre pga at vi har det samme liv og den same Ånd. Og den samme frelser, Herre og Far. Alt dette binder oss i sammen som troende på tross av skiller og uenighet. Dette er et faktum og en realitet.

De som er forkynnere og står i et ansvar overfor andre, har dette enda sterkere. Jeg som forkynner har et ekstra stort ansvar, dette gjelder også for alle andre.

Når forkynnere stiller opp i sammen med andre forkynnere som lever i synd eller driver med åpenbar vranglære, så blir vi medskyldige. Ja, det er så alvorlig i enkelte tilfeller at Jesus sier at det hadde vært bedre å fått en kvernstein om sin hals og blitt kastet med den rundt halsen og da hadde en bare ødelagt for seg selv. Men her ødelegger en ikke bare for seg selv, men også for andre. Vi fører andre til fortapelse, ut i uføre og inn i villfarelse ved selv å påvirke og forkynne for andre. Det står i Rom. 10. 17 at Troen kommer av forkynnelsen. Det gjelder ikke bare troen, men også vranglæren og vantroen kommer også av forkynnelsen, har du tenkt på det? Eller er du av de som godtar alt og ikke har egne standpunkter og holdninger? Alt er ikke fra Gud hvis det ikke er i samsvar med Guds ord. Det er kun det som stemmer med Guds ord, som vi skal innrette oss etter. Alt annet skal vi sky som “pesten”, det vil føre oss borti fra Kristus og den enfoldige troskapen til ham!

Her er en forklaring på hvorfor presten har krage rundt halsen som i overført betydning har mye for seg: Enno i dag blir prestar ofte teikna med den gamle prestekragen. Men kva var tanken bak denne underlege kreasjonen? Ei av forklaringane er at kragen skulle minne presten om kvernsteinen. Ikkje den nede på mølla i bygda, men den steinen som Jesus tala om: «Den som lokkar til fall ein av desse små som trur på meg, han var betre tent med å få ein kvernstein hengd om halsen og søkkt i havsens djup». Det ville altså vera betre å få ein kvernstein om halsen, enn å føre ein som trur på Jesus, på ville vegar. Så alvorleg er det å føre menneske ein annan veg enn det Gud seier.

Emanuel Minos – en bedrager!

Det er trist å måtte skrive dette i offentlighet, men det er tvingende nødvendig da han er et forbilde for sa mange. Paulus sier til sin unge medarbeider Timoteus i det 2. brevet til ham i kap. 3. 10 Du har fulgt meg i lære og liv, i holdning, tro, tålmod, kjærlighet, utholdenhet, 11 forfølgelser og lidelser, slikt som jeg ble utsatt for i Antiokia, Ikonium og Lystra. Hva har jeg ikke måttet tåle av forfølgelser! Men Herren har reddet meg ut av dem alle. Det var også i holdning og liv etc. den unge Timoteus hadde fulgt Paulus. Emanuel Minos har selv en grei forkynnelse, men for noen forferdelige og ubibelske holdninger. Han samarbeider med både den ene og andre horkarler, som Pastorene Jan Hanvold og Jan Åge Torp. Sågar har han profetert noe veldig over Torp at han skal få en flerkulturell Mega-menighet her i Oslo. I dag lever Pastor Torp i åpenbar synd, hvilke profetier han enn gir hjelper ingenting når vedkommende lever ut sitt synderegister og opptrer som han er både gal og en psykopat denne Jan Åge Torp. Det er ille at en slik mann som Minos ikke ser dette, men stiller opp tom på podiet og profeterer over dem! Han kommer inn under denne dommen her og kan i ytterste konsekvens miste lønnen sin. Men som forkynner skal han bedømmes\dømmes ekstra hardt, slik at han selv kan gå fortapt. 2. Joh. b. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør. Derfor var Paulus så ekstra nøye med sitt eget liv som åpenbart Minos ikke er. 1. Kor. 9. 27 Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal bli forkastet.

Åge Åleskjær et eksempel på en villeder.

Vi leser i Matteus 24 og flere andre steder i Guds ord, bl.a. Markus og Lukas evangeliet om Jesus endetidstale (Eskatologi betyr læren om de siste tider). Jesu budskap nr. 1 var at han fremfor noe annet nevnt villfarelsens tegn. Sitt komme, jordskjelv, opprør og alt annet hører med. Men om villfarelse nevnte Jesus mest av alt og hele tre ganger i kapitelet kommer han inn på det. v. 4 Jesus tok til orde og sa: Pass på at ikke noen fører dere vill! 5 For mange skal komme i mitt navn og si: «Jeg er Messias.» Og de skal villede mange (dette var 1. gang). 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill (dette var 2. gang). 23 Om noen da sier til dere: «Se her er Messias», eller: «Der er han», så tro det ikke! 24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte. 25 Hør, jeg har sagt dere det på forhånd (dette var 3. og siste gang)!

Når vi ser at Jesus – Guds egen Sønn – la vekt på fremfor alle ting som et endetidstegn villfarelsens tegn, skulle ikke vi legge oss dette på hjerte og sinn? Det gjør jeg og prøver å orientere meg frem i det åndelige landskapet slikt at jeg og min familie når målet; det Nye Jerusalem som vi er på pilgrimsferd til! Men det finnes mange typer forførelse, og alle på sin måte er med å både leder Guds folk bort i fra Kristus og den fulle velsignelse han har å gi. Her er lister jeg opp 10 eksempler på forførelse som alle enten leder en bort i fra Kristus og i ytterste konsekvens til fortapelse:

1.) Den Katolske forførelse: Her finner vi det meste fra Pavens ufeilbarlighet som er blasfemi. Den Katolske treenighetslæren som dessverre de aller fleste også protestantiske menigheter og kirker tror på som er hedensk i sin opprinnelse. Her blir lista lang og tar vi med at den Katolske Kirka har drept opp imot 100 millioner mennesker i løpet av sin 1700 årige historie så forstår vi at vi har å gjøre med en skjøge kirke\menighet. 2.) Den Lutherske forførelse: De tror som Katolikkene og de aller fleste at Gud skal pine og plage mennesker i all evighet, selv om Guds ord lærer klart at alle ikke-troende skal opphøre å eksistere. De tror på en menighet av frelste og ufrelste, barnedåp, de holder Guds folk nede da de ikke forkynner det frie livet i Kristus og mye mer.

3.) Den metodistiske forførelse: Det som er så trist med mange kirkesamfunn som begynte så rett, som Metodistene, er at en blir liggende etter på veien og går ikke videre med Gud i dag. Når utviklingen står stille stagnerer man. 4.) Pinsevennene er blitt en forførende bevegelse: Vi ser at pinsevennene forsvarer nå til og med katolikkene. Pinsevenner reiser ned til Vatikanet på studieturer. Fra å være en fri åndelig bevegelse er den blitt et kirkesamfunn som ikke hører hva Guds ord sier, og derfor ikke lenger slagkraftig i åndens verden.

5.) Den karismatiske forførelse: Her blir det veldig, veldig mye å dra frem. Jeg kunne ha skrevet minst 2 bøker på over 1000 sider hver. En om all ubibelsk lære og praksis. Og en om alle falske profetier og manifestasjoner. Men får stoppe med å si at denne bevegelse er en gedigen bløff fra a til å. Og alle som går med dem, vil før eller siden brenne seg kraftig på det åndelige område. Hvorfor jeg ikke nevner enda mer her er at de menneskene som går med her er nesten umulige å få i tale da hovmodet er så stort og villigheten til å lytte på motargumenter finnes omtrent ikke. Derfor er min klare oppfordring hvis du har noen venner eller familiemedlemmer med her, be og faste for dem, de er bundet av åndskrefter.

6.) Jesus alene forførelsen. Det som er trist med Jesus alene sekten er deres hovmod. De tror de har funnet “sannheten” om Guddommen men det er bare en avart av treenighetslæren de står for, ikke bibelens lære om Guddommen.

7.) Mormonerne sin forførelse: Når en er kommet så langt bort i fra Guds ord at en ber til og for døde, som er spiritisme, og godtar flerkoneri, er det overhodet ingen kristen bevegelse, men en kraftig forførelse.

8.) Jehovas Vitner sin forførelse: De tror og lærer på mange måter rett om Guddommen. Men ellers er det dessverre som et stort svart kapittel. Ellers beundrer jeg dem for deres ivrige holdning til å nå nye med budskapet.

9.) Kristen økumenisk forførelse: De tror på samarbeid, men når alle menigheter og kirker nærmest er forpliktet til å samarbeide for at en ikke skal være en sekt, da er alle menigheter blitt en stor skjøge sekt. Det er noen kristne som jeg aldri vil under noen omstendighet samarbeide med. For å nevne noen som er mer ekstreme og sekteriske enn andre: adventistene med sin sabbatshelligholdelse, og de vil gjennom den holde loven som troende. Paulus sier i Galaterbrevet at kristne som vil holde loven faller ut av nåden og blir forpliktet til å holde hele loven. Katolikkene og Karismatikerne, da de er for ytterliggående i sin lære.

10.) Alle menigheter er mer eller mindre sekter og avvikere fra troen. Dette høres hovmodig ut og kan misforstås, men forstå meg rett. Nesten alle menigheter har bruddstykker av frafallet og den store skjøgen i seg. Og de har også bruddstykker av sannheten og bruden i seg. Det er selvfølgelig ikke lett å skille, men ved ordets og Åndens hjelp er det mulig, ikke uten.

Forførelse av oss kristne er et stort emne i Det Nye Testamente, som både Jesus og apostlene går grundig inn i. Advarslene er så mange (over 50 skriftsteder), at de lyser som fyrtårn ut av evangeliene og apostelbrevene. Leser man apostelbrevene, ser en at samtlige brever advarer igjen og igjen mot falske lærere og forførelse. Særlig fokuseres det på de siste tider før Kristi komme. Da skal forførelsen bli fulgt av under og tegn i tillegg til vranglæren.

Det er en mulighet for at mange kristne ikke er så veldig interessert i hva forførelsen av Guds folk egentlig går ut på. Det er lett å tro at det ikke eksisterer noen forførelse i det hele tatt, -unntatt læren til Jehovas Vitner og Mormonene og kanskje noen små ubetydelige sekter her og der. Men sannheten er at forførelsen er svært utbredt, og er midt i blant oss, hvilket den da også har vært helt siden apostlenes dager. I det minste gir Bibelen et slikt inntrykk av situasjonen. Og da får vi stole på at det nettopp er slik også.

Smyrna-menigheten, som blir omtalt i Johannes Åpenbaring, ble ledet av apostelen Johannes. Etter Johannes' død overtok Polykarp som forstander. Polykarp led tilslutt martyrdøden for sin troskap mot Kristus. Iræneus, en av Polycarp sine læresvenner, ble til slutt biskop i Lyon. I hele denne tiden, fra Johannes til Iræneus, var menighetene plaget av vranglære og forførelse.

Hør hva Iræneus skriver: "Vranglære blir aldri stilt frem i sin nakne stygghet, slik at den lett kan bli avslørt.

Men den blir på en dyktig måte kledd ut i vakre klær, slik at den utvendig fremstår for den uerfarne som sannere enn sannheten selv."

1. Tim. 4:1 Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Mark 13:22 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram. Og de skal gjøre tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. 2. Peter 2:1 Men det stod også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse.

Her advarer apostelen Peter om vranglære som fører til fortapelse for dem som fører slikt inn i menigheten. Legg merke til hva Peter sier: Det skal oppstå lærere i menighetene som fornekter Jesus ved den lære de forkynner. (Det er fullt mulig å fornekte Jesus ved hjelp av lære eller handling, uten å direkte fornekte Jesus med klare ord).

Vi står over for mange utfordringer og muligheter. Har tenkt en del også på de troende som beveger seg inne ved strandkanten som f.eks. disse Lutheranerne som ikke direkte står for vranglære i alt. Men de går så sjelden videre med Gud og forkynner et rikere og dypere liv i Gud. Det er også fremfor noe som legger grobunn for så mye villfarelse. De første troende var på “hugget” og sto opp for budskapet og var fremst i det åndelige landskapet. Det er faktisk den sikreste måten å sikre seg både mot villfarelse og synd i sitt eget liv, det er å gå fremad med Kristus, jage imot målet som Paulus gjorde og ikke se seg tilbake.

Her er mine bibelkommentarer fra Filipenser brevet 3. 12 Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Når selv Paulus kunne si at han ikke var fullkommen kan også vi si det. Men han jaget frem mot målet. kristne er midt i et åndelig maraton løp, og ikke en 100 m. Hvordan nå målet og nå målet på best mulig måte? Ved Jesus blir vi frelst og han skal være midtpunktet for alt vi gjør. Vi skal rett og slett leve som Jesus og elske andre som Jesus.

13 Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran.

Selve sluttfrelsen hadde han ikke grepet, det har ingen enda. Det skjer når vi møter Jesus fysisk ansikt til ansikt. Hvor viktig er det ikke å glemme og tilgi alt det andre har gjort, som har såret eller krenket en selv. Det skjer enkelte ganger at andre mennesker ikke glemmer eller tilgir, selv om en har bedt om tilgivelse. Men kan en klare å glemme og tilgi seg selv og andre, så tror jeg det er av større betydning en hva andre sier og mener. Og vi strekker oss ut imot målet, vi ser og går videre. For dersom vi ikke tilgir andre skal ikke Gud tilgi oss, sier Jesus. Og uten Guds tilgivelse kan vi ikke bli frelst eller nå målet. Vi må elske alle og bli i kjærligheten, for Gud er kjærlighet.

14 og jager fram mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Som å være på en løpebane ser Paulus for seg kristenlivet. Langs veien er det herlige og viktige opplevelser, men fokuset på Jesus må en ikke miste om man vil komme i mål og få seierkransen rundt hodet. Det finnes ingen snarveier eller muligheter for å jukse for å nå frem. Og det er med et høyt kall. Ingen har et høyere kall enn oss kristne. Vi har i sikte: 2.Pet.3. 13 Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. 15 Slik skal vi se det, alle vi som har nådd modenhet. Og om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det. Vi kristne skal leve sammen, ikke bare under 1000 års-riket, og i all evighet, men her og nå. Men vi er kommet ulikt på vår åndelige modning og vi ser ulikt på mange ting. Men Gud vil gi klarhet i dette.

16 La oss bare, så langt vi er kommet, holde fram i samme spor! Men det er viktig å akseptere andre, men selv ikke gå tilbake på det som Gud har vist en. Det er underlig når noen har sett troendes dåp men forkaster dette og melder seg inn i Statskirka. Statskirka er overmoden for å legges ned, den har overgått seg selv mange ganger. Luther var en underbar Guds mann, men han levde for 500 år siden og reformerte mye. Men det er helt ubibelsk at rettferdige og ugjenfødte skal tilhøre samme felleskap.

Paven – forløperen til den falske Profet!

Andre villfarne lærer

Det er selvfølgelig mange andre villfarne lærer og retninger. Også retninger og lærer som en finner innforbi alle menigheter og kirker. De går som overlapninger da det er åndsmakter som står bak dette. Da vil en fine de villfarne lærene både i kirker og menighet, gamle som nye menigheter.

For å nevne noen villfarne lærer: Erstatningsteologien, gjengifte, kirkelig hierarki, menighet for både troende og ikke troende, menighet for flere dåpssyn etc. Alt dette er villfarelse som går over menighets og kirkegrenser. For å nevne kanskje den styggeste vranglæren er erstatningsteologien. Det er å forkaste Israel og sette menigheten og\eller kirken inn isteden for Israel. Det som "erstattes" er Israel og det jødiske folket. Det er erstattet av menigheten i den nye pakt. De som hevder denne lære mener altså at Gud har snudd ryggen til Israel og at alle løftene nå er overført til de kristne. Landløftet er Guds rike, og andre løfter åndeliggjøres og får en helt annen betydning enn det som står i Bibelen.

Finn Arne Lauvås

Finn Arne Lauvås – en av mange som har forkastet Israel og står for den ubibelske lære som det er med å forkaste Israel og sette menigheten inn istedenfor. Det er erstatningsteologi!

Gjengifte

Noe som sprer seg som en farsott over hele den kristne menighet i dag er gjengifte av troende. Det er som det er blitt den nye “sporten” å ha vært gift ikke en gang, men flere. Tragisk at Sodoma og Gomorra er blitt en del av menigheten.

Pastor Jan Hanvold her med sin tredje kone. Mannen er det jeg vil kalle for sexonoman og en stor super-egoist der lystene står over alt annet i hans liv. Og er en prototype på en falsk profet som det skal komme mange av i endetiden! (sitat slutt).

Hvor skal dette ende? Når Antikrist kommer, er grunnen allerede beredt for ham. Ikke minst gjennom Hanvold som har samme Ånd og vesen som den Onde ved å ikke ville innrette seg etter Guds ord, hverken i liv eller lære!

2. Tess. 3 La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn, 4 han som står imot og ophøier sig over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud. 5 Minnes I ikke at jeg sa eder dette da jeg ennu var hos eder? 6 Og nu vet I hvad som holder igjen, så han først skal åpenbares i sin tid. 7 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien; 8 og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. 9 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten

Dette er et topp aktuelt kapitel. Men det vi må legge merke til at fordi de forkaster SANNHETTEN SOM ER Guds ord da Jesus er Guds ord! Da tillater Gud at de tror på VILLFARELSEN SOM OM DET VAR SANNHETTEN!

Jesus selv sa i Matt. 7. at vik fra meg dere som lever i lovløshet. Med andre ord. Det vil være «evangeliske» kristne som vil «høre» hjemme her, ikke bare verdens mennesker.

Menigheten er sannhetens støtte og grunnvoll, derfor arbeider Satan på spreng – blant annet gjennom Visjon Norge og Hanvold – for om mulig å forføre, villede og avlede de troende. Har du latt deg forføre eller er du klar, rett og holder deg til Kristus i liv og lære? Valget er ditt, vi alle må ta våre egne valg. Men påse at du tar de riktige valg slik at ditt liv ikke går tapt eller du mister lønn innforbi Kristi domstol!

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-587-nar-antikrist-kommer-vil-han-bli.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-253-jan-hanvold-en-falsk-profet.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-483-er-pastor-jan-hanvold-antikrist.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-284-hananja-vis-vis-jeremias.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-210-vart-land-30-07-2008.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-122-hva-er-den-karismatiske.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-116-virker-andsmaktene-blant.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-583-evangelist-benny-hinn-gift-pa.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...