tirsdag 28. august 2018

Nr. 31: Kan Hanvold som lever i hor få bønnesvar, da av Gud? Eller andre som ikke lever i samsvar med skriften? Har Guds ord et svar?

Nr. 31:
Kan Hanvold som lever i hor få bønnesvar, da av Gud? Eller andre som ikke lever i samsvar med skriften? Har Guds ord et svar?

Hei!

Takk for et meget godt svar angående råd om hvordan «ekteparet» Jan og Inger Hanvold skulle leve. Men jeg har et meget viktig og vrient spørsmål til. Kan Hanvold som lever i hor få bønnesvar, da av Gud? Eller andre som ikke lever i samsvar med skriften? Har Guds ord et svar? Takk for svar på forhånd.

Agnar P

Det er mange eksempler i skriften på at det er mennesker som både har fått bønnesvar og kommet i profetisk henrykkelse uten å ha levd rett med Gud. Kong Saul er et slikt eksempel som kom i profetisk henrykkelse. David måtte spille på harpe for ham slik at de onde åndene vek fra ham.Jesus selv omtaler de som trodde på tegn og under, men som ikke fulgte ham som falske profeter!

Leser vi Bergprekenen så ser vi at Jesus deler nærmest det inn i to å leve et liv i samsvar med hans vilje. Det å erfare tegn og under som en ting, og det å leve med Åndens frukt som en annen ting. Fungerer det rett, så lever en i begge deler.

De falske profeter skal stå frem for Jesus selv og rose seg selv for å ha gjort både det ene og det andre. Og Jesus imøtegår dem ikke for det. Men han imøtegår dem for å ikke å levd som han krever av alle troende. De hadde levd i lovløshet, men erfart under. Det er den gamle problematikken med at nådegaver og Åndens frukt er to forskjellige ting som dessverre ikke alltid går hånd i hånd.

Matt. 7. 21 “Ikke alle som sier ‘Herre, Herre’ skal komme inn i himlenes rike, men de som gjør min himmelske Fars vilje. 22 For mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, og har vi ikke drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftfulle gjerninger?’ 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Dere har aldri kjent meg. Gå bort fra meg, dere som driver med lovløshet.”

Legg merke til at de sier Herre til Jesus, men han vil ikke vedkjenne seg dem.

Når Hanvold opplever både det ene og det andre, så er det på ingen måte et tegn at Gud er med ham når han ikke har skikk på sitt eget liv, ikke minst sitt eget familieliv. Først var han gift med ei Norsk, så er fra et østblokk land det han var såkalt hjelpearbeider, også for damer. Det er så uanstendig og kvalmende det liv han har ført. Og nå er han gift med Inger som er tyve år yngre enn seg selv, dette er ikke bare hor, men også uanstendig at en skilt mann gifter seg med ei som er tyve år yngre, men nok om det.

Paulus taler om at det går an å gi alt, men lever enn ikke i samsvar med skriften gagner det ikke noe.

1 Kor. 13. 1. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. 2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.

Hva snakker vi om? Et liv der vi går med Gud, eller der vi «utnytter» ham.

Dette kan bli innviklet, men det er snakk om at det er åndelige lover og andre ting som kan se ut fungere separert om hvordan vi lever. Dette burde få oss alle til å våkne opp! Gud er god, derfor lar han sin sol gå opp over gode og onde.

Gud gir ikke bare velsignelser til mennesker som er gode. Det står i Bibelen, Matteus 5,45-46. ”For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme?”

Så å ha Guds «velsignelse» og det å få bønnesvar forteller mer om at Gud er god enn om den som er velsignet!

Vi har også mange andre skriftsteder for dette. Moses opplevde under på tross av at han ikke adlyd Gud. Antikrist og de som har hans Ånd skal få oppleve tegn og under. De falske profeter som Bileam opplevde ikke bare under, men å tale under profetisk innflytelse. Kong Saul som var en frafallen kom under profetisk innflytelse. Vi har veldig mange eksempler på dette i skriften. Jeg kan kommentere dette mye mer, men jeg tar frem historien og skriver noe mer i en annen artikkel jeg vil skrive.

Hvorfor har da Hanvold «lykkes»?

Det er mange grunner sikker for det, men hovedgrunnen er at Guds folk ikke lever etter Guds ord og fronter Guds ord hverken mot seg selv, eller andre!

Jeg har hatt flere disputter med såkalte kristne aviser hvorfor de ikke skriver om bl.a. skilsmisse og gjengifte blant troende, og da i særdeleshet forkynnere. Alle som en vil ikke!

Eksemplene Jan Eriksen, Jan Hagen Jørn Strand, Leif Holstad og andre tidligere rusmisbrukere.

Jeg vet at mange som har levd et liv i rus og annet. De har gjerne barn, ekteskap og annet bak seg. På den måten assosierer de seg med Hanvold både bevist og ubevist. Tross alt er de tidligere sviebrødere og føler nok at de står i samme «båt». Derfor viser det seg at det er mange ganger at det å ha levd et rent liv, også før en blir frelst er å foretrekke fremfor mange av disse. Nå vet jeg at Gud tilgir også det som skjer før en blir en kristen, men at en av grunnene for Hanvold har «fremgang» er at tidligere rusmisbrukere som Ludvik Karlsen og andre har gått god for ham. Det heter i ordtaket at «like barn leker best».

Hvorfor støtter «normale» mennesker Hanvold som Arvid Bentsen, Emanuel Minos, David Østby og andre? De vet nok at han lever i synd, så dumme er de ikke tror jeg?!

Jeg tror det er av minst to grunner. De har gitt etter og opp for utviklingen med hensyn til frafall, gjengifte og alt annet. Dernest er dessverre omtrent alle familier mer eller mindre rammet av dette. Minos barn er to av tre skilt og en av dem er også gjengift. Det er klart at slike ting påvirker en, vi er alle mennesker. Men skriftens ord er krystall klart. Hanvold lever i hor, det hjelper ingenting om snart hele den vestlige befolkningen er rammet av dette, kristne som ikke kristne. Guds ord er vår rettesnor i all evighet, ikke noe annet.

Markus 10. 11 Og han sa til dem: Den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen, han gjør sig skyldig i hor mot henne, 12 og dersom hustruen skiller sig fra sin mann og gifter sig med en annen, driver hun hor.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Her er et utdrag fra noe jeg skrev for en tid tilbake:

Dette er et innfløkt og veldig stort tema, da Gud er så utrolig god og generøs. Han lar sin sol, velsignelser og alt godt bli alle til del, selv de onde. Men så er det et stort alvor som ligger bak, alle skal gjøre Gud regnskap en dag. Da er det kun en ting som teller, om vi har tatt imot Jesus i vårt hjerte og lever rett. Alt annet holder ikke. Vår rikdom og våre «bønnesvar» er ikke nødvendigvis en forsikring på noen som helst måte, selv om bibelen oppfordrer oss til å be og forvente bønnesvar.

De som lever i lovløshet og til og med kanskje har opplevd tegn, under og mirakler, vil kunne gå fortapt

Slike forkynnere som vi i dag ser med Todd Bentley, Jan Hanvold, Jan Åge Torp og mange, mange andre lever i lovløshet. Men opplever de noe med Gud og tegn, under og mirakler er det bare til forvirring og villedelse!

Vi har mange eksempler i skriften at Gud har gjort under og det har skjedd overnaturlige ting med og for mennesker selv om de ikke har levd rett, både i GT og NT Jeg kunne tatt mange, mange eksempler. Men for korthets skyld tar jeg med kun to, et i fra GT og et i fra NT.

4 Mosebok 20. 7 Og Herren talte til Moses og sa: 8 Ta staven og kall menigheten sammen, du og Aron, din bror, og I skal tale til klippen midt for deres øine, så skal den gi vann fra sig; således skal du la vann strømme ut av klippen for dem og gi både menigheten og dens buskap å drikke. 9 Da tok Moses staven som lå foran Herrens åsyn, således som Herren hadde befalt ham. 10 Og Moses og Aron kalte menigheten sammen foran klippen, og han sa til dem: Nu, I gjenstridige! Mon vi kan la vann strømme frem for eder av denne klippe? 11 Så løftet Moses sin hånd og slo med sin stav to ganger på klippen; da strømmet der meget vann ut, så både menigheten og dens buskap fikk drikke. 12 Men Herren sa til Moses og Aron: Fordi I ikke trodde på mig og ikke helliget mig for Israels barns øine, derfor skal I ikke føre dette folk inn i det land jeg har gitt dem. Gud sa til Moses at han skulle tale, ikke slå på Klippen som er et bilde på Kristus. Første gang Gud talte til Moses skulle han slå, men andre gang skulle han tale. Jesus skulle kun dø en gang, ikke flere ganger. Men selv om Moses var ulydig, og gjorde stikk i strid med Herrens befaling. Så skjedde underet, vi leser: «da strømmet der meget vann ut, så både menigheten og dens buskap fikk drikke». Legg merke til at Moses måtte betale konsekvensen for sin ulydighet, men underet skjedde. At det skjer under eller ikke under, det trenger ikke automatisk fortelle at vi har det rett eller feil med Gud. Gjør vi alt i overstemmelse med Guds ord? Det er det som er det avgjørende, ingenting annet holder for den levende Gud. Ap. gj. 8. 8 Og det blev stor glede der i byen. 9 Men der var en mann ved navn Simon, som før hadde gitt sig av med trolldom i byen og satt folket i Samaria i den største forundring, for han sa sig selv å være stor; 10 ham gav de akt på, både små og store, de sa: Han er Guds kraft som kalles den store. 11 Men de gav akt på ham fordi han i lang tid hadde satt dem i forundring ved sine trolldomskunster.

Simon Trollmannen kunne blant annet fly og holde seg svevende opp i luften. Her fra Wikipedia: De faktiske, kjente omstendighetene rundt Simons liv og gjerning er få, og er preget av at kirkefedrene utviklet historien om ham til er arketypisk kjetterrolle. Epifanius fremstiller ham i Panarion som begynnelsen og roten til det mangegreinede treet som utgjorde gnostisismen. I henhold til de apokryfe Petersaktene møttes apostelen Peter og Simon på Forum Romanum i Roma hvor de konkurrerte i mirakler og magi; Peter vant og Simon omkom da han flyktet. Mytestoffet om Simon levde lenge, og bidro blant annet til Faustmyten (sitat slutt). Jeg tror på under, men å følge under, det er villedende. Men skriften taler om at under skal følge Ordets forkynnelse, ikke omvendt. I endens tid skal det oppstå mange falske profeter og messiaser, selv Satan skal få ild til å fare ned fra himmelen og mange andre overnaturlige ting skal skje!

Matt. 24. 24 For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig. (sitat slutt).

Sluttkommentar:

Når alle tier stilt om det meste i dagens kristen Norge. De eneste som må «gjennomgå» er de homoseksuelle og de som vil advare imot ting, de er ekstreme og mangler sosiale antenner, og annet sludder og tull.

Kristenheten i Norge i såpasset frafallen, lunken og står Gud og Guds ord imot at en må være blind overfor dem. Men ha sine øyne rettet imot Jesus, lese og studere Guds ord selv. Og de som holder frem Guds ord som meg og noen få andre, lese og studere hva de forkynner og skriver. Da vil en leve et hellig, velbehagelig og herlig liv for Gud.

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-375-vekkelse-eller-rystelse-hva-kan.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-360-jeg-angrer-ingenting-ikke-minst.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-189-falske-profeter-eller-sverter-vi.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-579-en-lunken-stolt-og.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-579-en-lunken-stolt-og.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://janchristensen.net/index2.php?side=linker

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...