torsdag 1. november 2018

Nr. 139: Vil Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre som står den levende Gud imot, og som driver med forførelse bli slått til bakken, fortært av ormer og drept som i gamle testamentet og den gamle pakt?


Nr. 139:
Vil Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre som står den levende Gud imot, og som driver med forførelse bli slått til bakken, fortært av ormer og drept som i gamle testamentet og den gamle pakt?

I GT hadde Jan Hanvold og Jan Aage Torp blitt steinet, men ikke i NT.
Men straffen er den samme, skriften er klar her om vi lever i den gamle pakt eller den nye pakt.
Rom. 6. 23 For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
Her ser vi steing, men faktisk Guds syn på Jan Hanvold og Jan Aage Torp er at de fortjener døden da de lever i synd.2 Kor. 3. 4 Men en sådan tillit har vi til Gud ved Kristus, 5 ikke at vi av oss selv duer til å uttenke noget som av oss selv, men vår duelighet er av Gud, 6 som og gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for bokstav, men for Ånd; for bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende.  7 Dersom da dødens tjeneste, som med bokstaver var innhugget i stener, fremtrådte i herlighet, så at Israels barn ikke tålte å se på Mose åsyn for hans åsyns herlighets skyld, som dog svant, 8 hvor skal da ikke Åndens tjeneste enn mere være i herlighet!  9 For dersom fordømmelsens tjeneste er herlighet, da er rettferdighetens tjeneste ennu langt mere rik på herlighet; 10 for det herlige har i dette stykke ingen herlighet mot hin overvettes rike herlighet. 11 For når det som svinner, var i herlighet, da skal meget mere det som blir, være i herlighet. 12 Eftersom vi da har et sådant håp, går vi frem med stor frimodighet, 13 og gjør ikke som Moses, som la et dekke over sitt åsyn, forat Israels barn ikke skulde skue enden av det som svant. 14 Men deres sinn er blitt forherdet; for like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbaret at den opheves i Kristus. 15 Men til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses leses; 16 men når det omvender sig til Herren, blir dekket tatt bort. 17 Men Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. 18 Men vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil; vi blir alle forvandlet til det samme billede fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.

Det er av vesentlig betydning at vi forstår og aner at det er en stor, stor forskjell på den gamle og den nye pakt. At den Gud som er i GT er den samme Gud som er i NT, men betingelsene er annerledes.

Slik jeg ser det, så vil alle stilles til ansvar for sine ord, handlinger, innstillinger og det skjulte i oss sier skriften.

I GT så kan en si at det var øye for øye, tann for tann. Men i NT så er det ikke det, der lar Gud endog sin sol gå opp over både gode og onde. Vi ser i NT at det åpenbares en Gud som er mer «raus». Samtidig, Gud ser ikke gjennom fingrene med synd hverken i GT eller NT. Men en kan si at i NT lar Gud menneskene holde på, før han tar oppgjørets time. I GT så kunne Gud ved enkelte anledninger ta et oppgjør der og da, ikke minst for å statuere eksempler!

Men det er ganger selv i den nye pakt og i dag at Gud holder dom, selv om det er mer et unntak enn en regel.

Vil så Gud holde «dom» over de menneskene som til de grader lever i synd som Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre, selv i den nye pakt?

Jeg kan ikke si et ja eller nei til dette, eneste jeg vil si at for disse to og andre så skal de være meget glade for at de lever i den nye pakt. Hvis de i GT hadde forbryte seg på Guds ord som disse to gjør. Så hadde de ligget veldig dårlig an, og de hadde blitt steinet eller Gud hadde fortært de med ild eller på annen måte!

Nå skal vi trå varsomt her. Jeg gir ingen garanti for at ikke disse to og andre som lever i synd og lever i opposisjon til Gud og hans ord at det vil gå dem godt. Det vi det så absolutt ikke. Før eller siden vil vi alle mennesker møte Gud, og stilles til ansvar.

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 9. 27 Likeså visst som det er menneskenes lodd å dø én gang og siden komme for dommen,

Det er en kjensgjerning som ethvert menneske må innrømme, døden innhenter vedkommende før eller siden. Men deretter er det en dom hvis en ikke tar imot Jesus og blir frelst og født på nytt!
(sitat slutt).

Eksempler på hva som kan skje med Torp, Hanvold og andre som lever i synd og vil ikke omvende seg.

Pr. i dag har jeg ingen konkret åpenbaring hva som vil skje med Jan Hanvold og Jan Aage Torp. Eneste jeg kan si, er at før eller senere vil synden innhente dem. Der er skriften klar, meget klar.

4 Mosebok 32. 23 Men dersom I ikke gjør så, da synder I mot Herren, og I skal vite at eders synd skal finne eder.

Nå vil jeg hverken frita eller profetere dom over Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre som lever et hyklersk og forførisk liv som troende.

Jeg vet kun en ting, at hvis de ikke omvender seg så vil de ikke arve Guds rike, til slutt. Ingen som er skilt og gjengiftet som en troende, eller på andre måter lever i strid med Guds ord og Guds vilje kan påregne og tro at de vil oppleve sluttfrelsen.

1 Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Den virkelige sannheten er at det på mange måter «lønner» seg i første omgang i denne verden og i den nye pakt å leve etter sitt kjød i den forstand at Gud ikke straffer så ubønnhørlig som han gjorde i den gamle pakt.
Du får lov å holde på – alt for lenge vil enkelte mene – før en skal og må stå til ansvar for sine gjerninger.
Gud opptrer på mange måter annerledes i den nye pakt, men konsekvensene er alltid de samme, «syndes lønn er døden!»

Sluttkommentar:

Som sagt, pr. i dag så har ikke jeg noen spesiell åpenbaring om disse to kjeltringene som opptrer under falskt flagg.
Eneste jeg vil og kan gjøre, er å advare imot dem og det liv og den lære de har.


Det liv og den lære de står for, vil før eller siden ta de inn i døden, skriften ord er klart, «syndens lønn er døden.» Det gjelder om vi lever i den gamle eller den nye pakt, her er resultatet alltid det samme.

Men på mange måter kan en si at i den nye pakt har Satan og demonene et større spillerom da Gud lar sin sol gå opp over også disse falske kristne som evnet og fått til å lure og bedra mange naive og godtroende kristne mennesker.
Disse utnytter det spillerom de har, og det til fulle. Skriften sier at for enkelte så blir de ikke straffet med en gang. Men dommen kommer, også over disse to, og alle andre som ikke underordner seg Gud og hans ord.

Samt at en kan si at straffen blir alltid den samme, «syndens lodd er døden!»

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...